Särskilt boende för personer med demens

Lövlunden Hus 2 avdelning Viden

Lägenheter finns avsedd för personer med demenssjukdom med särskilda omvårdnadsbehov finns på Lövlunden Hus 2 avdelning Viden.

Vad händer efter ansökan?

Biståndshandläggaren träffar dig för att tillsammans gå igenom din situation. Därefter görs en individuell bedömning om vilken hjälp och stöd du kan få. Beslut om bistånd meddelas inom maximalt 30 dagar från och med ansökningsdatum. Av biståndsbeslutet framgår vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan

Överklagan

Om du inte har fått det bistånd du ansökt om har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till socialutskottet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Överklagan kan endast göras av den person som beslutet angår. Behöver du fler upplysningar eller hjälp med överklagan kan du vända dig till din biståndshandläggare.

Kostnad

Hyreskostnaden varierar bland de olika boendeformerna. Kostnader för mat tillkommer och även en omsorgsavgift som varierar beroende på din sammanlagda inkomst. Läkemedelskostnader betalas av dig samt läkar- och tandläkarbesök.

Ansökan om särskilt boende

Ansökan om särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare. Din ansökan om kan vara muntlig eller skriftlig och görs till biståndshandläggare eller via E-tjänst