Riktlinje demens

Syftet med dokumentet "Riktlinje demensvård" är att det ska vara vägledande och styrdokument för Robertsfors kommuns omvårdnad för personer med demenssjukdom och i stödet till deras anhöriga.

Utifrån Robertsfors kommuns riktlinje ska verksamheten utarbeta rutiner som fördjupar och konkretiserar
arbetet för en god demensvård.

Robertsfors kommuns riktlinje utgår ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2017), Vårdprogram Utredning vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län samt stiftelsen Svenskt demenscentrum.