Korttidsvistelse Gläntan

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem kan du ansöka och få plats på korttidsvistelse. Dessa insatser finns för att öka tryggheten för dig och dina anhöriga. Platser för korttidsvistelse finns i Ånäset och verksamheten är belagd i samma byggnad som Nysätragården.

Om du vill ansöka om korttidsvistelse eller återkommande korttidsvistelse kontaktar du biståndshandläggare, se kontaktuppgifter nedan eller via e-tjänst.

När kan du få plats på korttidsvistelse?

Korttidsvistelseplats ansöker du om ifall du behöver tillfällig vård och omsorg utanför det egna hemmet.

Korttidsvistelse är till för att

  • ge dig tillfälligt stöd när ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt hem
  • ge dig möjlighet till återhämtning och utreda dina förmågor
  • ge avlösning för anhöriga som inte kan tillgodoses i hemmet
  • ge rehabilitering som inte kan tillgodoses i hemmet på ett tryggt och säkert sätt

Återkommande korttidsvistelse - växelvård

Återkommande korttidsvistelse är när du växlar mellan att bo i hemmet och på korttidsvistelse.

Kontaktombud

Alla som vistas på Gläntan får ett utsett kontaktombud. Kontaktombudets uppgift är att vara den närmaste vårdaren för gästen och vara en viktig länk vid olika kontakter.

Genomförandeplan

Alla gäster ska ha en upprättad genomförandeplan. För att värna om gästens självbestämmande och integritet gör kontaktombudet tillsammans med gästen en individuell planering av stöd som den enskilde har behov av.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på Gläntans korttids har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

Avgifter och kostnader

  • Läkemedelskostnader betalas av gästen.
    Patientavgift vid läkar- och tandläkarbesök betalas av gästen.