Krishantering POSOM

POSOM är ett nätverk som ska nyttjas som förstärkning av ordinarie resurser när dessa är otillräckliga eller otillgängliga.

Vad är syftet?

Syftet med POSOM är att vid allvarliga händelser inom Robertsfors kommun eller vid allvarliga händelser på annan ort/land där kommuninvånare är inblandade kunna erbjuda akut psykiskt och socialt omhändertagande i avseende att förebygga psykisk ohälsa på sikt för drabbad allmänhet. Syftet är också att vid behov fungera som en avlastande eller kompletterande resurs för andra stödfunktioner inom kommunen.

POSOMs uppdrag är att:

 • Understödja socialtjänsten genom att samverka och samordna insatser med samhällets olika krisaktörer.
 • Finnas till för händelser som faller utanför ramen för andra psykosociala stödfunktioner som förekommer inom kommunen.
 • Vara öppna och beredda för plötsliga, mer alternativa och komplexa händelser men ändock med en begränsning till händelser som berör psykosocialt stöd.
 • Hjälpa personer vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället samt vid behov följa upp dem som drabbats och ge stöd även efter ett akut skede

Principerna för ett omedelbart psykosocialt omhändertagande är:

 • Medmänsklighet, omsorg och trygghet
 • Fysisk och psykisk närhet
 • Att skydda mot sekundära obehagliga upplevelser och starka intryck
 • Att undvika att lämna den drabbade ensam
 • Att understödja olika former av aktivitet
 • Att acceptera olikheter, känslor och symptom

Organisation

POSOM har som organisation intentionen att främja för en kommunal bredd av krisaktörer och stödaktörer för att kunna förankras i flera olika typer av verksamheter samt för att uppnå så bred förståelse för händelser som möjligt. POSOM-organisationen består dels av en styrgrupp och dels en stödgrupp.

Representanterna i styrgruppen består av:

 • Svenska kyrkan
 • Räddningstjänsten
 • Skolan (sammankallande)
 • Polisen
 • Region Västerbotten
 • Kommunens säkerhetssamordnare
 • Socialtjänsten

Samordningsansvaret för POSOM ligger på socialförvaltningen

Styrgruppen skall se till att POSOM-organisationen fungerar vid insatser. De ska också svara för att stödgruppen får utbildning och övning. Stödgruppen utgörs av kommunens frivilliga invånare. Dessa har uppdraget att upprätt och arbeta i ett stödcentrum dit fysiskt oskadade, anhöriga, kamrater och allmänhet kan söka sig vid en händelse. Vid en mindre olycka, då det saknas stödcentrum, kan stödpersonen istället finnas till hands på annan plats, t.ex. i en skola eller i ett hem.