Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån. Parkeringstillstånd kan utfärdas till förare eller passagerare. För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs förutom väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel också att man inte kan lämnas utan tillsyn när föraren parkerar bilen.

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg. 

För dig som vill läsa om mer information: Transportstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 3 timmar på gågata.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där du är folkbokförd. Räkna med en handläggningstid på upp till 15 arbetsdagar. Läkarintyg skall utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Kontakta Handläggare för att göra en ansökan (kontaktuppgifter längst ned på sidan).

Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare. Beslutande myndighet i Robertsfors kommun är allmänna utskottet, som också är trafiknämnd i kommunen.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Det gäller också i de flesta europeiska länder inom EU samt Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein).

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet är knutet till tillståndshavaren och inte fordonet.

Tillståndet är personligt och samma person kan inte beviljas parkeringstillstånd som både förare och passagerare samtidigt. Är tillståndet utfärdat till “förare i fordonet” gäller det endast när tillståndshavaren är förare av fordonet. Är tillståndet utfärdat till “passagerare i fordonet” gäller det endast när tillståndshavaren medföljer som passagerare i fordonet.

Tillståndets sigill och rullstolssymbol ska placeras synligt i fordonets framruta för kontroll från utsidan. Tillståndet måste vara giltigt under hela perioden parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Tillståndsenheten, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Giltigheten på tillståndet bedöms individuellt och kan därför variera. Ett tillstånd kan utfärdas för högst 5 år. Giltighetstiden står på både beslutsmeddelandet och på parkeringstillståndet.

Tillståndet är en värdehandling. När giltighetstiden går ut ska du skicka tillbaka tillståndet till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgift.

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se

Telefontid måndag-onsdag: 08:30-11:30