Hjälp och stöd i hemmet

Det här kan bland annat beviljas

  • Personlig omvårdnad
  • Service t.ex. städ, tvätt och inköp
  • Matdistribution (Kylda portioner levereras hem varje vecka)
  • Sociala uppgifter t.ex.. samtal, ledsagning, aktivering, kontakt med närstående och serviceinrättningar
  • Dagverksamhet Måsen

Ansökan

Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. Bedömning av hjälpbehov utreds alltid först av en biståndshandläggare i samråd med dig. Genom personligt samtal och ibland hembesök får handläggaren insyn i din situation. Alla som ansöker om bistånd har olika intressen, behov och önskemål. Därför ser biståndsbesluten olika ut och innehåller olika insatser.

Vad händer sen?

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut som du får meddelat till dig. Beslut meddelas inom maximalt 30 dagar från och med ansökningsdatum. Vård vid livets slut och daglig hjälp är prioriterat och för dessa meddelas beslut inom kortare tid. Av biståndsbeslutet framgår omfattningen av det stöd du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan. Den hjälp som beviljas uttrycks inte i antal timmar, istället anges vilken typ av hjälp som har beviljats.

Avgifter

Robertsfors kommun använder avgifter för vård och omsorg som utgår från maxtaxa för insatser i ordinärt och särskilt boende. Se Avgifter för socialnämdens  ansvarsområde. Hur mycket det kostar för just dig beror på vilken inkomst du har och vilka insatser du beviljats. Men Du behöver aldrig betala mer än den summan oavsett hur mycket hjälp du får. Makars inkomster läggs samman och fördelas därefter med hälften på vardera make/maka. Kontroll av inkomst görs till berörda myndigheter.

 

Överklagan

Om du inte har fått det bistånd du ansökt om har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till socialutskottet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Överklagan kan endast göras av den person som beslutet angår. Behöver du fler upplysningar eller hjälp med överklagan kan du vända dig till din biståndshandläggare. Läs mer om överklagan (pdf-dokument).

Kontaktperson

Telefontider biståndshandläggare vardagar mellan 8.30 -9-30.

0934-140 93

0934-141 30

0934-142 81