Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för den vård som sker på särskilda boenden samt i det egna hemmet. Region Västerbotten ansvarar för Hälsocentralerna, som går under beteckningen primärvården. Tillsammans har de ett delat ansvar att förse kommunens invånare med en god hälso- och sjukvård.

Rätten till god vård

Du som vårdtagare/närstående har rätt att förvänta dig att vården av dig/din närmaste är god och säker och har en god vårdhygienisk standard.

Vad innebär en vårdskada?

Lidande, kroppslig eller psykisk skada,sjukdom eller död som orsakats av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet.

Vi behöver dina synpunkter

Vårdtagare och närstående som är aktiva och delaktiga i vården ger en säkrare vård. Ni kan ha kunskaper och upplevelser om brister i vården och därför uppmanar vi er att fråga och ifrågasätta om det är något du undrar över eller känner dig tveksam till i vården.

Hur anmäler jag en brist?

Du kan anmäla brister på olika sätt. Du kan börja med att prata med personalen som ansvarar för vården eller kontakta enhetschef. Du kan även anmäla bristen skriftligt.

Patientförsäkring

Robertsfors kommun har en patientförsäkring. Om du som vårdtagare eller brukare skadas i vården eller blir felbehandlad kan du ha rätt till ersättning. Du kan vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen som kan ge mer information.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen ger möjligheter att framföra synpunkter och klagomål i syfte att främja hög patientsäkerhet. Information om detta lämnas vid inflyttning i särskilt boende/inskrivning i hemsjukvården. Information finns även på Robertsfors kommuns hemsida.

Läkemedelsskada

Om du drabbas av en vårdskada som beror på att ett läkemedel gett oväntade biverkningar kan du ha rätt att få ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

Patientnämnden

I Västerbottens läns landsting finns en Patientnämnd som har avtal med Robertsfors kommun. Du kan vända dig till patientnämnden med synpunkter och klagomål på hälso-och sjukvården i kommunen samt dess personal.

Inspektionen för vård och omsorg

Du kan även vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med ett enskilt klagomål men i första hand rekommenderas att du kontaktar ansvarig vårdgivare (kommunen) för att reda ut ditt eller din närståendes klagomål.

Kontaktperson

MAS/Utvecklingsledare
Åsa Bygdeson
O934-140 41
asa.bygdeson@robertsfors.se

Patientnämndens kansli

För frågor och klagomål

Landstingshuset, 901 89 Umeå
Telefon:090-785 00 00 växel
E-post: patientnämnden@vll.se

Inspektion för vård och omsorg

903 27 Umeå
Telefon: 010-788 50 00 växel
E-post: www.ivo.se