Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån två olika lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Det som avgör vilket form av stöd som kan bli aktuellt är dina förutsättningar.

Enligt LSS kan du ansöka om:

1. Rådgivning och annat personligt stöd – Detta stöd kan ges av t ex kurator, psykolog, sjukgymnast m fl. De tillhör landstingets Råd och Stöd-team. Insatsen söks hos landstinget.

2. Personlig assistent – Insatsen inriktar sig till svårt funktionshindrade, som behöver hjälp med personlig hygien, måltider och annan personlig service. Den här rätten kan i vissa fall även omfatta personer över 65 år.

3. Ledsagarservice – Målsättningen med ledsagarservice är att bryta svårt handikappade människors isolering och hjälpa honom med kontakter utanför hemmet.

4. Kontaktperson – Människor med funktionshinder har rätt till kontaktperson – en person som ställer sig till förfogande som medmänniska. Alternativt kan hjälpen bestå av en kontaktfamilj.

5. Avlösarservice – Syftet med avlösarservice är att reducera familjens belastning och verka för att föräldrar får ökade möjligheter till egna aktiviteter. Det sker genom att en person tar hand om den handikappade i hemmet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet – Vistelsen skall göra det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden, i första hand hos en annan familj, och dessutom kunna erbjudas som miljöombyte och rekreation för den enskilde.

7. Korttidstillsyn – Ungdomar över 12 år, som har omfattande funktionshinder, skall erbjudas tillsyn före och efter skolans slut och vid lov när föräldrarna förvärvsarbetar.

8. Boende i familjehem/korttidshem – Insatsen ges i situationer där barnet, trots stöd i hemmet, inte kan klara av att bo kvar hos föräldrarna.

9. Bostad med särskild service – Denna rättighet kan bestå av en särskilt anpassad bostad, t.ex. gruppbostad med bemanning dygnet runt.

10. Daglig verksamhet – Personer som tillhör personkrets 1 och 2 och är i yrkesverksam ålder har rätt till någon form av daglig verksamhet.

LSS handläggare 0934-140 00 vxl, telefontid 8:30-9:30

SoL

Du som har en funktionsnedsättning kan också ansöka om stöd och hjälp enligt SoL, för att uppnå skäliga levnadsnivå.

Kontaktperson