Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av socialutskottet och kan ersätta en bouppteckning. Dödsboanmälan ska upprättas inom två månader från dödsfallet och är kostnadsfri.

Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i make/makas giftorättsgods endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.

Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Dödsboanmälan upprättas av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten i Härnösand.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret.

Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m fl) som finns och vilka som är förmånstagare.

Begravningshjälp

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några andra räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.

OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen?

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska socialförvaltningen meddelas innan kontakt tas med begravningsbyrån. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras INNAN beställning görs hos begravningsbyrån. I annat fall är det beställaren som är betalningsansvarig