Två händer sträcks ut mot varandra i mmörkt rum.

Anhörigstöd

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar eller hjälper en släkting, närstående eller bekant, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp att klara sin vardag.

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Kommunens biståndshandläggare fyller en viktig funktion i kartläggningen av personer som har behov av stöd. De kommer tidigt i kontakt med personer som är i behov av insatser för stöd i eget boende eller i behov av ett särskilt boende.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som vårdar eller stöttar en annan människa. För en del är det ett tillräckligt stöd att veta att någon ringer och frågar hur man mår med jämna mellanrum, andra känner att de behöver få egen tid och kanske åka bort ett tag. Då ingen situation är den andra lik är det viktigt att stödet man får är individuellt anpassad och därför kan även olika stödformer kombineras. Tanken är att detta skall ge ökad livskvalitet både för den anhörige och för den som får hjälp.
Här nedan kan man läsa om vilken typ av stöd till anhöriga som kommunen erbjuder.

Kostnadsfri avlösning

Robertsfors kommun erbjuder kostnadsfri avlösning till den som vårdar en anhörig. Hemtjänstens avlösarteam kan efter beslut av biståndshandläggare ge avlösning upp till 12 timmar/månad.  Cheferna i hemtjänsten svarar för att kostnadsfri avlösning verkställs efter inrapportering av beviljade ärenden. Verkställigheten genomförs genom hemtjänstens avlösarteam. I undantagsfall verkställs det på annat sätt.

Korttidsvistelse

Korttidsboendet är ett viktigt stöd till personer som bor kvar i ordinärt boende trots stora omvårdnadsbehov. Insatsen ges utifrån en biståndsprövning. Insatsen kan vara korttidsvistelse, avlastning, rehabilitering, växelvård.

Särskild och ordinär boendeform – anhöriga får samtalsstöd via personal på boendet, beroende på frågeställning. Inom särskilt och ordinärt boende är det enhetschefen som har sammanhållande ansvaret för att guida anhörigstöd.

Funktionshinderområdet – anhöriga får samtalsstöd via personal på boendet, beroende på frågeställning. Enhetschefen har sammanhållande ansvar för att guida anhörigstöd

Arvoderad anhörigvård

Det är en ekonomisk ersättning för den som vårdar en anhörig eller närstående kan få som alternativ till hemtjänst. För att få arvode för anhörigvård ska hjälpen som ges vara av personlig karaktär, det vill säga hjälp med exempelvis hygien, på och avklädning. Du som utför anhörigvård kan vara make, maka, sambo eller nära vän till den som behöver hjälp. Det är ett bistånds beprövat stöd som du ansöker om hos biståndshandläggare i kommunen.

Information

Den enskilde ska ha tillgång till information om vad anhörigstödet innebär och vilka insatser som man kan ta del av. Informationen ska vara lättillgänglig vilket innebär att den ska vara lätt att förstå och möjlig att ta del av.

Vissa av dessa stödformer måste ansökas om hos en biståndshandläggare

Kontaktperson

Biståndshandläggare
Vill du veta mer eller behöver stöd och råd är du välkommen att ringa till biståndshandläggare via växeln.
0934-140 00.