Serveringstillstånd

För att få tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker så måste du söka serveringstillstånd hos den kommun där serveringen kommer att äga rum.

Vad är serveringstillstånd?

 • Med serveringstillstånd menas att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning till allmänheten eller till slutna sällskap.
 • Du kan söka serveringstillstånd för antingen servering till slutna sällskap eller till allmänheten.
 • Servering av alkohol får endast ske i samband med servering av mat och endast i de lokaler som du angett i ansökan.

Alkohollagen är i grunden en social skyddslagstiftning som ska begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagen ställer höga krav på att den som söker serveringstillstånd för att sälja alkohol är lämplig samt att lokalerna där serveringen bedrivs är lämpliga.

Olika typer av serveringstillstånd

 • Stadigvarande tillstånd till allmänheten (vanligtvis till restauranger)
 • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap (festvåningar med olika slutna sällskap, så kallad klubbrättighet, det vill säga servering till ett slutet sällskap eller cateringtillstånd)
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten (till exempel festivaler)
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (till exempel personalfester eller föreningsfester)

Ansök om serveringstillstånd

Vi tar emot ansökan elektroniskt via e-tjänst. Där kan du även bifoga alla bilagor. Gå direkt till e-tjänsten via länken nedan.

Handläggning och avgifter

Innan kommunen påbörjar handläggningen så ska handläggningsavgiften vara betald. Kvitto på inbetald ansökningsavgift skickas som meddelande i Mina sidor efter inskickad ansökan eller i samband med ansökan.

Kommunens ambition är att handläggningstiden vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och serveringstillstånd till allmänheten inte ska överstiga tre månader. Du kan påverka handläggningstiden genom att skicka in de dokument vi begär och svara på våra brev och e-postmeddelanden så fort som möjligt.

Handläggningstider för olika tillstånd (enligt kommunala riktlinjerna)

 • Ansökan tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten ca 8 veckor
 • Ansökan om gemensamt serveringsutrymme ca 8 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd för slutna sällskap ca 3 veckor
 • Ansökan nytt tillsvidaretillstånd ca 12 veckor

Observera att du måste få ett godkännande av kommunen innan du har rätt att påbörja serveringen oavsett om ansökningen har lämnats in i tid.

Kunskapsprov

Alkohollagen ställer krav på att företrädare för verksamheten ska ha genomfört och blivit godkänd på ett kunskapsprov. Det ges möjlighet att göra provet tre gånger. Efter tre misslyckade försök anses företrädaren inte ha de kunskaper som krävs enligt alkohollagen för att kunna beviljas ett serveringstillstånd.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är undantaget från kravet på att genomföra kunskapsprov.

Stadigvarande serveringstillstånd

 

Läs mer om stadigvarande serveringstillstånd

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska skydda mot alkoholens skadeverkningar. Därför ställs det hårda krav på att företaget och den som är ansvarig för företaget och för serveringen ska:

 • vara seriös
 • ha ordnad ekonomi
 • ha kunskaper om alkohollagen.

Det ställs också krav på att serveringsstället:

 • har ett ordentligt kök
 • serverar lagad, eller på annat sätt, tillredd mat

Serveringstillståndet kan sökas för stadigvarande servering året runt, stadigvarande servering under en viss del av året eller för tillfällig servering under en begränsad period.

Kunskapsprov

Innan ansökan blir beviljad ska sökanden avlägga ett godkänt kunskapsprov. Provet utformas av Folkhälsomyndigheten. Tid för prov bokas hos kommunen och genomförs digitalt i kommunens lokaler.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Läs mer om Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Med slutet sällskap avses förening, företag eller andra slutna sällskap. Ett slutet sällskap innebär att tillståndshavaren i förväg ska veta vilka som kommer att delta, till exempel genom anmälning. Det får endast vara servering för i förväg bestämda personer som har en gemensam anknytning, till exempel genom en förening, ett företag eller annat slutet sällskap. Det är inte tillåtet att till allmänheten annonsera eller affischera om händelsen.

När krävs serveringstillstånd?

Om serveringen avser ett enstaka tillfälle till i förväg bestämda personer, och serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnad för inköp av dryckerna (självkostnadspris) samt om serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker så krävs inte serveringstillstånd. Samtliga krav måste vara uppfyllda.

Om alkoholen till exempel säljs med vinst så krävs serveringstillstånd.

Ytterligare krav på servering

 • Det ska finnas lagad/på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Efter kl. 23.00 får maten vara i enklare form. Tydlig annonsering av matförsäljningen bör finnas. Lättdrycker (utöver vatten) ska finnas i tillfredställande urval och omfattning.
 • Det ska finnas en serveringsansvarig person över 20 år. Denne, tillsammans med tillståndshavaren, ansvarar för att måttfullhet iakttas, att överservering inte sker (till exempel till den som är märkbart påverkad) och att inga underåriga serveras.
 • Gästerna får inte uppmanas/förmås att köpa alkoholdrycker och priset på dessa får inte vara lägre än inköpspriset jämte skäligt påslag.
 • Servering kan som längst beviljas till kl 01.00. 30 minuter efter serveringstidens utgång ska lokalen vara tömd.
  För tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap kan endast servering av öl, vin och andra jästa alkoholdrycker beviljas. För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap kan även starksprit beviljas.

Kunskapsprov krävs inte för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Läs mer om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Om du vill sälja och servera alkohol vid ett arrangemang dit allmänheten kan komma behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Arrangemanget kan vara enstaka tillfälle eller pågå under en begränsad tid. Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är 8 veckor. Lämna därför in din ansökan i god tid.

Ytterligare krav på servering

 • Det ska finnas lagad/på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Efter kl. 23.00 får maten vara i enklare form. Tydlig annonsering av matförsäljningen bör finnas. Lättdrycker (utöver vatten) ska finnas i tillfredställande urval och omfattning.
 • Det ska finnas en serveringsansvarig person över 20 år. Denne, tillsammans med tillståndshavaren, ansvarar för att måttfullhet iakttas, att överservering inte sker (till exempel till den som är märkbart påverkad) och att inga underåriga serveras.
 • Gästerna får inte uppmanas/förmås att köpa alkoholdrycker och priset på dessa får inte vara lägre än inköpspriset jämte skäligt påslag.
 • Servering kan som längst beviljas till kl 01.00. 30 minuter efter serveringstidens utgång ska lokalen vara tömd.
 • För tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan endast servering av öl, vin och andra jästa alkoholdrycker beviljas.

Kunskapsprov

Innan ansökan blir beviljad ska sökanden avlägga ett godkänt kunskapsprov. Provet utformas av Folkhälsomyndigheten. Tid för prov bokas hos kommunen och genomförs digitalt i kommunens lokaler.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen över att den som innehar serveringstillstånd följer alkohollagen. Innehavaren av tillståndet betalar en årlig tillsynsavgift, se flik handläggningsavgifter serveringstillstånd.

Tillsyn över de verksamheter som har serveringstillstånd sker på flera sätt.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen är en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och inte bryter mot lagen.

Den yttre tillsynen innebär ett platsbesök antingen på dagen, kvällen eller natten. Inspektörerna får aldrig nekas tillträde. Tillståndshavare ska, utan ersättning, vara behjälplig vid tillsyn och lämna tillträde till serverings­lokalerna, tillhandahålla handlingar som begärs med mera. Inspektionen dokumenteras.

Exempel på moment som ingår i tillsynen är

 • serveringen av alkoholdrycker sker med återhållsamhet
 • servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år
 • lagad mat tillhandahålls
 • ordningen är god i och utanför serveringslokalen
 • serveringsansvarig person finns tillgänglig på serveringsstället
 • serveringstiderna efterföljs.

Ju mer omfattande alkoholförsäljningen är på serveringsställena desto oftare sker tillsyn.
Ibland sker tillsynen tillsammans med Polisen som också gör tillsyn enligt alkohollagen.

Inre tillsyn

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö gör också så kallad inre tillsyn, som inte innebär platsbesök. Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Vi hämtar uppgifterna från andra myndigheter och från dig som är tillståndshavare.
E-tjänst