Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till kommunens miljökontor minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmäl även ändring av verksamheten om den är av betydelse för miljön, i god tid innan ändringen genomförs.

Anmälan ska ske enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

 • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Tillstånd eller anmälan

De miljöfarliga verksamheterna kan indelas i tre grupper:

 • tillståndspliktiga
 • anmälningspliktiga
 • övriga

Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. I miljöprövningsförordningen (2013:251) anges vilka verksamhetstyper eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan tillstånd eller att anmälan har skett i förväg.

Verksamheter som behöver tillstånd gör ansökan hos Länsstyrelsen eller miljödomstolen.

Den som behöver anmäla sin verksamhet gör detta till Miljökontoret.

Efter anmälan

När anmälan kommit till samhällsbyggnadskontoret/miljö skickas ett exemplar till Länsstyrelsen.

När anmälningen är utredd får du ett skriftligt beslut. Miljökontoret kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Handläggningsavgift för anmälan enligt miljöbalken är olika beroende på verksamhetens omfattning och risker. Mer information finns i Robertsfors kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Utebliven ansökan eller anmälan

Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts minst sex veckor innan är samhällsbyggnadskontoret/Miljö skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare. I vissa fall kommer istället en miljösanktionsavgift att tas ut.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga:

 • Fordonstvättar
 • billackeringar
 • avfallsanläggningar och upplag
 • laboratorier
 • asfaltverk
 • anläggningar för livsmedelstillverkning
 • bilskrotar
 • motorsportbanor
 • tvätterier
 • ytbehandling
 • vissa verkstäder
 • tillverkning av plastprodukter

Ofta är det mängder av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

Förteckning anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningsplikten syftar främst till att ge tillsynsmyndigheten information om en planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, om dess påverkan på omgivningen från miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som bedöms behövas enligt miljöbalken och dess följdföreskrifter.

En fullständig förteckning över anmälningspliktiga verksamheter och processer finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Miljöskydd och tillsyn

Miljökontorets arbete med miljöskydd innebär bland annat tillsyn enligt miljöbalken över miljöfarliga verksamheter.

Tillsyn enligt miljöbalken är främst en kontroll av hur olika miljöfarliga verksamheter klarar gällande bestämmelser och hur de uppfyller uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan. En plan för tillsynen tas fram varje år.

Miljöfarliga verksamheter är de verksamheter som kan ge en påverkan på omgivningen i form av utsläpp, buller, avfall med mera.