Försäljning av receptfria läkemedel

Kommunen har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Anmälan

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den näringsidkare som avser bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel först anmäla handeln till Läkemedelsverket.
Enligt förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel ska Läkemedelsverket underrätta de kommuner där detaljhandeln bedrivs om inkomna anmälningar. Läkemedelsverket skickar en gång i månaden ut en lista över anmälda försäljningsställen till alla kommuner.

Årsavgift

Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel ska, enligt regeringens förordning, betala en årsavgift om 1 600 kr till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Dessutom har kommunerna enligt lagen rätt att ta ut en avgift för sin kontroll. Det beloppet fastställs av varje kommun.

Regelverk och kontroll

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen uppfylla ett antal krav. Läkemedelsverket har i ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandel i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta gäller bl.a. anmälan, egennkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Till föreskrifterna finns en vägledning för verksamhetsutövarna och en vägledning för kommunerna. En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket.

I Robertsfors kommun är det Miljökontoret som utför kontrollen. Kommunen ska rapportera funna brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel inryms i begreppet vissa receptfria läkemedel.