Försäljning av folköl

Du som säljer folköl i butik eller serverar folköl på ett matställe ska anmäla det till kommunen. På försäljningsstället måste du även sälja livsmedel eller maträtter.

Försäljningsstället ska ha ett egenkontrollprogram och personalen ska regelbundet utbildas i vad som krävs för att uppfylla lagens bestämmelser. Kommunen utför tillsyn över försäljningen.

Folköl är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. För att få sälja folköl krävs att du anmäler försäljningen till kommunen. Om du redan har ett serveringstillstånd behöver du inte göra en anmälan om servering av folköl.

Krav för detaljhandel med servering av folköl

 • Folköl får endast säljas/serveras i verksamheter som är registrerade enligt livsmedelslagen.
  Försäljning av mat ska finnas i samband med ölförsäljning.
 • Det ska finnas ett egenkontrollprogram för verksamheten som används och fungerar.

Egenkontrollprogram

För att få sälja eller servera folköl krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur folkölshantering ska bedrivas.

Ett egenkontrollprogram ska innehålla:

 • kunskap/utbildning – hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl?
 • försäljningsansvar – vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift?
 • information till kunderna – finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur är skyltarna placerade i butiken?
 • kassaarbete – vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till minderåriga eller berusade personer och motverka langning?
 • överträdelser – vilka åtgärder vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
 • dokumentation – hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnad av egenkontrollen?

Du kan använda folkhälsomyndighetens mall för egenkontroll av folköl som en hjälp när du tar fram ditt egenkontrollprogram. Länk hittar du längst ner på sidan.

Försäljningsregler för folköl

 • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation skall försäljning nekas.
 • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år (s.k. langning).
 • Vid marknadsföring av folköl ska särskild måttfullhet iakttas. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
 • För att sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd för livsmedelsförsäljning enligt livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Registrering görs hos kommunens miljökontor.
 • Livsmedelsutbudet ska vara brett och varierat med mejeriprodukter, torrvaror, frysmat samt konserver. Det räcker inte med ett kiosksortiment eller med enstaka varor ur någon eller ett par av varugrupperna.
 • Folköl får endast serveras i verksamheter som serverar lagad varm mat. Minimikravet kan anses vara uppfyllt om det t ex serveras pizza, varma smörgåsar, varm korv, hamburgare. Mat måste serveras under den tid folköl serveras. Det måste även finnas ett utbud av alkoholfria drycker.
 • Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn i butikerna och restaurangerna som säljer eller serverar folköl. Det innebär att vi regelbundet gör inspektioner på butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till företagaren.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Anmälningsavgift

Kommunen tar ut en anmälningsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.