Starta livsmedelsverksamhet

Med livsmedelsverksamhet menas privat eller offentligt företag som hanterar livsmedel med eller utan vinstsyfte. Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning.
Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Regler och ansvar

Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.

Kom ihåg att du som livsmedelsföretagare har ansvaret för att:

  • livsmedel som säljs eller överlåts är säkra, rätt märkta och att det går att spåra varifrån de kommer.
  • företaget uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen till exempel vad gäller egenkontroll, utrustning och lokaler.

Livsmedelstillsyn

När du startar

När verksamheten kommit i gång gör kommunens inspektörer kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör miljökontoret regelbundna återkommande kontroller av verksamheten. I samband med registreringen behöver vi få in uppgifter om er verksamhet för att avgöra hur många kontrollbesök ni bör.

Miljökontoret kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta och att konsumenterna inte vilseleds. Du ska själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering och ha ett dokumenterat säkerhetssystem som visar på att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra.

Läs om grundförutsättningar och HACCP i branschriktlinjerna på livsmedelsverkets webbplats: