Samordningsteamet Robertsfors

Samordningsteamet i Robertsfors är ett samarbete mellan Robertsfors kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Robertsfors Hälsocentral

Samordningsteamet är en del av Samordningsförbundet Umeåregionen och Samordningsförbundets vision är att samordning/samverkan ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen. Detta genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling.

Målgrupp

Målgruppen är individer bosatta i Robertsfors kommun som har ett långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Det kan också vara individer som står helt utanför samhället och helt saknar försörjning s.k. hemmasittare.

För att tillhöra målgruppen för Samordningsteamet i Robertsfors ska individen ha behov av samordnade insatser från minst två av samverkansparterna. Det riktar sig till individer i åldrarna 16-65 år och individens behov ska vara avgörande. Målet ska vara arbete eller studier.

Beredningsgrupp

Samordningsteamet träffas två gånger i månaden och går igenom nya ärenden. Den enskilde individen är inte med på detta möte. Beredningsgruppens uppgift är att se över vad som behöver samverkas om, vem/vilka som har ansvaret för att hjälpa individen framåt och ge förslag på vilken insats som är lämplig.

Efter att Samordningsteamet har träffats får individen veta av sin ansvarige handläggare/ kontaktperson vad som har beslutats och får ta ställning till om det är en bra planering.

Alla aktuella ärenden följs upp regelbundet vid Samordningsteamets möten.