Samordningsförbundet Umeåregionen

Samordningsförbundet Umeåregionen är en samvekan mellan Region Västerbotten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kranskommunerna.

En stor andel människor står utanför arbetsmarknaden. Orsakerna kan vara fysiska, psykiska, sociala eller bero på bristande erfarenhet eller kompetens. För att möta det växande behovet av samordnade insatser, har det skapats ett samordningsförbund mellan Region Västerbotten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kranskommunerna. Robertsfors kommun är sedan 2017 en del av Samordningsförbundet Umeåregionen.

Syftet är främst att uppnå en effektiv resursanvändning samt att stärka samverkan och att utveckla nya metoder. Målgruppen är personer som bor i Umeåregionen och av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden.

Målet är att individerna ska förbättra eller återfå sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. Arbetslinjen ska vara tydlig. Med detta menas att de insatser som finansieras av samordningsförbundet på något sätt ska bidra till att individen närmar sig ett arbete.