Projekt RUSA

Med bakgrund av kompetensförsörjningsbrist, höga sjuktal samt folkhälsofaktorer kopplade till ohälsa och lägre medellivslängd sökte organisationen Robertsfors kommun år 2017 medel från Europeiska socialfonden för att starta projekt RUSA (Robertsfors kommun Utvecklar i Samverkan Arbetshälsa).

Syftet med projektet var att med fokus på arbetshälsa och hälsofrämjande processer inom den egna organisationen, bidra till att minska sjuktal och minska skillnaden mellan kvinnor och män (sjuktal), bidra till förbättrad folkhälsa och till arbetet med att trygga kompetensförsörjningen. Genom samverkan med både offentliga, privata och ideella aktörer ville projektet hitta och prova modeller och verktyg för att främja arbetshälsa och förebygga att de anställda tvingas lämna arbetslivet till följd av ohälsa. Projektet riktade sig till anställda inom Robertsfors kommun med förhoppningen om att det arbete som gjordes inom kommunen som organisation i en förlängning skulle skapa ”ringar på vattnet” och spridas ut i lokalsamhället och på så sätt också påverka folkhälsan.

Robertsfors kommun har visionen; ”hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun” och Agenda 2030 ligger som grund i kommunens styrmodell. Projekt RUSA har i sin verksamhet knutit an till kommunens styrmodell och Agenda 2030 genom att utgå från kopplingen mellan hälsa och hållbarhet så som beskrivet i ”Ställ om för framgång -med hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar utveckling” (Hallberg, 2017).  Jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering som förutsättningar för hälsa och hållbarhet har både haft egna mål och varit integrerade i projektets samtliga delmål. Vidare bygger projektarbetet på att hälsofrämjande arbetsplatser skapas genom att arbeta med organisatoriska strukturer och system, inte med individuella lösningar. Projektet har därför i huvudsak arbetat på organisations-, lednings – och gruppnivå.

Projektet har också genomgående avsett främja ett holistiskt förhållningssätt där samspelet och den ömsesidiga påverkan mellan arbete och fritid betonas.

Under projekttiden har RUSA bistått kommunledning och HR-avdelning med förslag kring att förtydliga, utveckla och stärka den övergripande organiseringen kring arbetshälsa i styrdokument och målsättningar samt erbjudit kompetenshöjande aktiviteter och stöd till chefer i det verksamhetsanpassade hälsofrämjande arbetet, ute på arbetsplatserna. För att ytterligare förankra och skapa förutsättningar för att nå ut med ett hälsofrämjande fokus i hela organisationen, byggde projektet vidare på kommunens påbörjade arbete med utsedda Hälsoinspiratörer. Fler Hälsoinspiratörer utsågs och ramen kring rollen förtydligades. Projektet utvecklade också ett utbildningskoncept till Hälsoinspiratörer som byggde på kommunikationsmodellen ”De Sju landmärkena” (Hallberg, 2017) där deltagarna fick kunskap och verktyg att jobba med hälsa och hållbarhet på sina respektive arbetsplatser. För att ge möjlighet till alla medarbetare att öka sin kunskap och sin medvetenhet kring faktorer som berör hälsa både i arbetslivet och i privatlivet erbjöds också ett antal inspirationsföreläsningar, till vilka samtliga anställda i Robertsfors kommun var inbjudna.

De positiva trender som vi idag kan se i Robertsfors kommun ska betraktas som resultatet av en kombination av många olika faktorer, där delar av framgångarna skulle kunna ha ett samband med projektets insatser. Vi har bland annat sett att en av de enheter som deltagit i RUSA-projektet halverade sin sjukfrånvaro under projekttiden, och sammantaget har sjuktalen inom Robertsfors kommun som arbetsgivare sjunkit från 8,4 % (för året 2016) vid tiden för projektansökan till 6,1 % (för året 2019) vid projektslut. För samma tidsperiod har arbetslösheten inte ökat.

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2020 skrivit in att kommunen som arbetsgivare ska fokusera på medarbetarens hälsa och arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal samt att kommunstyrelsen och dess utskott och förvaltning ska fokusera extra på hälsofrämjande fokus som kompletterar arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Samtliga chefer i kommunen har under projekttiden aktivt bidragit till kartläggning av behov samt deltagit vid kompetenshöjande aktiviteter och drygt 60 utsedda Hälsoinspiratörer (varav 15 chefer, dvs. nästan hälften av kommunens chefer) har fullfört Hälsoinspiratörsutbildningen.

I projektets kvalitativa utvärderingar uppger de deltagande verksamheterna en upplevd förändring med avseende på flera hälsofrämjande faktorer såsom till exempel; bättre samtalsklimat, förbättrad möteskultur, ökad medvetenhet och förändringar i beteende på gruppivå vad gäller mat och rörelse samt en ökad förståelse och kunskap i grupperna kring att förebygga, minska och hantera stress.

Både projektmedarbetare och deltagare har också i flera forum lyft fram arbetsgivarens tydliga signal om att bryr sig om och satsa på hälsa och hållbarhet som en av projektets framgångsfaktorer. Vilket understryker kopplingen mellan ett medvetet arbetsgivarskap och attraktiv arbetsgivare.

Kortfakta:

Antal deltagare totalt: 182 kvinnor och 30 män
Antal deltagartimmar totalt: 1861 deltagartimmar
Deltagande på Chefsdagar:   Alla chefer från alla sektorer
Deltagande verksamheter i Hälsoinspiratörsutbildningen:
– Social sektor: Äldre- och handikappomsorgen, Hälso- och sjukvårdsenheten (HSL), Individ- och familjeomsorgen (socialkontoret)
– Samhällsbyggnadssektor: Lokalvård, Måltidsenheten
– Tillväxtsektor: Besöks och turismnäringen
– Barn- och utbildningssektor: Lärcentrum, Elevhälsan, Förskola, Fritidshem
– Ekonomikontoret
Deltagande på inspirationsföreläsningar:  Alla sektorer
Medfinansiär: Europeiska socialfonden
Programområde 1.1 Kompetensförsörjning
Region: Övre Norrland
Utlysning: 2017/00336
Projektägare: Robertsfors kommun
Projektnummer: 2017/00437
Projektperiod: 2018-01-02-2020-02-29

 

Bild:
Bild från slutkonferens för Hälsa och Hållbarhet januari 2020. Med på bilden från vänster Kommunchef Karin Ahnqvist, projektledare Stina Hallström och Lisa Söderström.
 Foto: H. Dalsfelt