Samordningsteamet Robertsfors

Samordningsteamet i Robertsfors är ett samarbete mellan Robertsfors kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Robertsfors Hälsocentral.

Samordningsteamet är en del av Samordningsförbundet Umeåregionen och Samordningsförbundets vision är att samordning/samverkan ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen. Detta genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling.

Målgruppen är individer bosatta i Robertsfors kommun som har ett långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Det kan också vara individer som står helt utanför samhället och helt saknar försörjning s.k. hemmasittare.

För att tillhöra målgruppen för Samordningsteamet i Robertsfors ska individen ha behov av samordnade insatser från minst två av samverkansparterna. Det riktar sig till individer i åldrarna 16-65 år och individens behov ska vara avgörande. Målet ska vara ARBETE eller STUDIER.

Samordningsteamet träffas två gånger i månaden och går igenom nya ärenden. Den enskilde individen är inte med på detta möte. Beredningsgruppens uppgift är att se över vad som behöver samverka om, vem/vilka som har ansvaret för att hjälpa individen framåt och ge förslag på vilken insats som är lämplig.

Efter att Samordningsteamet har träffats får individen veta av sin ansvarige handläggare/ kontaktperson vad som har beslutats och får ta ställning till om det är en bra planering.

Alla aktuella ärenden följs upp regelbundet vid varje Samordningsteammöte och det diskuteras hur pågående planering/insats fungerar och om det finns behov av förändringar i planeringen.