Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten ingår Sektor Tillväxt som även organisatoriskt ansvarar för verksamheterna kultur, fritid, turism, information, bibliotek och badhus. Ansvarig sektorchef är sektorchefen för Tillväxt

Arbetsmarknadsenhetens huvudsakliga mål är att främja den enskilde individens möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden och på sikt bli självförsörjande, utifrån sina egna förutsättningar.

Samverkan

För att enskilda personer ska få tillgång till det sammansatta stöd de behöver för att kunna skaffa och behålla ett arbete krävs en utveckling av formerna för en samordnad och arbetsinriktad rehabilitering på lokal nivå. För att hjälpa individer som står långt från arbetsmarknaden krävs ett nära samarbete med olika aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vårdgivare, näringsliv, föreningar, organisationer, skolor samt övriga kommunala förvaltningar. I Robertsfors kommun sker samverkan utifrån olika överenskommelser exempelvis Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) samt Samordningsförbundet Umeåregionen genom samordningsteamet i Robertsfors. Ett gemensamt mål för de olika samverkansformerna är att anknytning till arbetslivet ska förstärkas.

Individuella insatser

Arbetsmarknadsenheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete genom aktiva lösningar. Eftersom alla människor har olika bakgrund och förutsättningar är målsättningen att vi ska arbeta individuellt och flexibelt för att se varje människas möjligheter.

Deltagarna erbjuds insatser såsom arbetsträning/arbetsprövning, språkträning, motivations- och stödsamtal, kartläggning av resurser och hinder, jobbsökarverksamhet, arbetslivskontakter och praktik. Möjlighet till anställning med stöd av extratjänst erbjuds för dem som kvalificerar för detta via Arbetsförmedlingen. Vi erbjuder även vägledning och stöd i att hitta utbildnings- och yrkesvägar.

Verksamheter

Under Arbetsmarknadsenheten ingår ett flertal olika verksamheter. För mer information om dessa verksamheter, se flikarna som är kopplade till denna sida. De verksamheter som ingår är:

Bruksam: Returmarknad som också fungerar som plattform för personer som vill närma sig arbete eller studier.

Integration- och flyktingmottagning: Stöd och vägledning för nyanländas etablering i samhället.

Arbetskonsulent: Samordnare med uppdrag att koordinera insatserna mot arbete eller studier samt etablera kontakter med arbetsgivare för framtida praktiker och arbetsträningsplatser.

Feriearbete: Är du ung och vill testa ett framtidsjobb? Robertsfors kommun erbjuder feriearbete, sommarjobb till ungdomar.

TIR: Praktisk hjälp och stöd vid arbetssökandet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förkortningen står för Tillväxt i Robertsfors.

Kontaktperson

Tillväxtchef

Magnus Hansson

0934 - 141 12

070 - 543 48 53

mah@robertsfors.se

Kordinator/Arbetskonsulent

Petra Andersin

0934-141 16

070-611 03 04

petra.andersin@robertsfors.se

 • Arbetskonsulent

  Läs mer om Arbetskonsulent
 • Bruksam returmarknad

  Läs mer om Bruksam returmarknad
 • Integrationsenheten

  Läs mer om Integrationsenheten
 • Samordningsteamet Robertsfors

  Läs mer om Samordningsteamet Robertsfors
 • TIR

  Läs mer om TIR