Strand med sittbänkar och havet i bakgrunden, blå himmel.

Naturreservat

I Robertsfors kommun finns flera naturreservat, den vanligaste formen av områdesskydd för natur- och kulturvärden. Flera reservat ligger längs kusten, där landhöjningen är 9 millimeter per år. I naturreservatet Klubben kan du se alla stadier av landhöjningsskogar. Läs mer om reservaten hos länsstyrelsen (se länkar under respektive reservat).

Klubben

Klubben är kommunens mest besökta naturreservat. Naturreservatet ligger vackert vid Rickleåns mynning. Här brusar Nettingforsen, som är ovanlig på fler än ett sätt. Få älvar har forsar eller fall så nära sitt utflöde. Nettingforsen är dessutom opåverkad av flottningsrensning, vilket är unikt längs Norrlandskusten.
Information om Klubbens naturreservat (extern länk)
 Foto: Dante Dahlgren

Sjulsmyran

Reservatet består av de tre sammanhängande myrarna Sjulsmyran, Gårdmyran och Orrmyran med skogklädda myrholmar och omgivande skogsmark. Skogarna inom reservatet är mest tallskogar. Träden är i genomsnitt 120 år men det finns också 200 åriga tallar.
Information om Sjulsmyrans naturresrevat (extern länk)

Hertsånger

I den strandnära delen av reservatet påträffas allkärr och mindre våtängar. I de successivt högre liggande terrängsänkorna utbreder sig ett nät av små, geologiskt unga myrpartier i olika ålderstadier. Här finns ett rikt djurliv och både lodjur och fiskgjuse har siktats. Fornlämningar i form av stenrösen finns också i området.
Information om Hertsångers naturreservat (extern länk)

Rataskär

Ön Rataskär är både vacker och rymmer historiska lämningar och minnen. Bland annat finns en labyrint som daterats till 1500-talet. Närmast stranden finns resterna av en sjötullkammare och ett värdshus som påminner om Ratans storhetstid under 1700-talet.
 Information om Rataskärs naturreservat (extern länk)

Åmarken

Skogsmarken i reservatet har hög markfuktighet och ytligt liggande grundvatten. På många ställen finns små svackor med stående vatten eller mjuka vitmossemattor. Åmarkens karaktär av naturskogsartade, lövrika sumpskogar med lång skoglig kontinuitet gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.
Information om Åmarkens naturreservat (extern länk)