Gemensamma nämnder

Tillsammans inom Umeåregionen delar vi Brand- och räddningsnämnden, PA-nämnden samt Överförmyndarnämnden. Du hittar information om respektive nämnd, samt extern länk till föredragninslistor och protokoll via länkarna nedan.

Brand- och räddningsnämnden

Grunduppdrag

Brand- och räddningsnämnden är gemensam för Robertsfors, Umeås och Vindelns kommuner. Umeå är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation. Samverkan i nämnden möjliggör att samordna kommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor under en gemensam ledning. Det ger kommunerna bättre kostnadseffektivitet, kvalitet och utvecklingsförmåga.

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd ansvarar för

  • kommunernas räddningstjänst och att fullgöra de uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor åligger kommunerna
  • tillsyn och prövning av tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Ledamöter och möten

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Umeå kommun väljer två ledamöter och två ersättare, Robertsfors och Vindelns kommun väljer en ledamot och en ersättare vardera. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Nämndens webbplats Länk till annan webbplats. (umea.se)

Föredragningslistor och protokoll Länk till annan webbplats. (umea.se)

PA-nämnden

Grunduppdrag

Umeåregionens kommuner har gemensamt nämnden för drift och hantering av personaladministrativa system. Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun ingår i samarbetet.

Nämnden har ansvar för drift och hantering av personaladministrativa system som har upphandlats för nämnden. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, reglementen och samverkansavtal. Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen. Det sker genom delårsrapporter och rapporter i samband med årsredovisning.

Ledamöter och möten

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Umeå utser två ledamöter och två ersättare. Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera.

Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation. Enligt kommunal­lagen utser värdkommunen ordförande och vice ordförande.

Nämndens webbplats Länk till annan webbplats. (umea.se)

Föredragningslistor och protokoll Länk till annan webbplats. (umea.se)

Överförmyndarnämnden

Grunduppdrag

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd för överförmyndare i Bjurholm, Nordmaling, Roberts­fors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik.

Uppdraget är att genom tillsyn motverka rättsförluster för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande förhållande inte själva kan tillvara sina rättigheter. En rättsförlust kan uppstå om en person inte kan förvalta sin egendom eller föra sin talan gentemot till exempel myndigheter och företag.

Den gemensamma överförmyndarnämnden är en juridisk person och en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. Nämnden är företrädare för alla de samverkande kommunerna.

Ledamöter och möten

Nämnden har tio ledamöter och tio ersättare. Umeå kommun tillsätter tre ledamöter med ersättare, Örnsköldsvik två ledamöter med ersättare och övriga kommuner en ledamot med ersättare var.

Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige i respektive kommun ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år. Umeå kommun är värdkommun och utser ordförande och vice ordförande.

Nämndens webbplats Länk till annan webbplats. (umea.se)

Föredragningslistor och protokoll Länk till annan webbplats. (umea.se)