Artikeln publicerades 26 februari 2024

Robertsfors kommun satsar på hållbart ledarskap!

Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat om en maxgräns om 30 tillsvidareanställda medarbetare per chef samt en minimigräns om minst 10 tillsvidareanställda medarbetare per chef. En handlingsplan för införandet ska tas fram i samband med budgetprocessen. Organisationsövergripande ska de nya gränserna vara införda senast 2026-12-31.

– När vi träffar medarbetare så lyfter de ofta vikten av ett närvarande ledarskap för att få en bra vardag. Vi ser att många chefer inom Robertsfors kommun har så många medarbetare på flera enheter att detta är fysiskt omöjligt. Vi vill skapa förutsättningar för våra chefer att vara mer delaktiga i våra medarbetares vardag och därför ser vi det här som ett viktigt beslut. Vi tror att det är nyckeln för att i förlängningen komma i ordning med höga sjuktal och god arbetsmiljö, säger Sara Häggström, personalchef.

Personalutskottet beslutade även att personalkontoret ska utreda kostnad och förutsättning för en processutbildning i förändringsledning för kommunens chefer.

– Att ge våra medarbetare förutsättningar att på bästa möjliga sätt utföra sina uppdrag är en av de viktigaste chefsuppgifterna. Genom ett strategiskt och långsiktigt arbete för hållbart ledarskap skapar Robertsfors kommun grunden för att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, säger Petra Andersin, kommunstyrelsens ordförande.

Robertsfors Kommun har ett inriktningsbeslut om att tillämpa tillitsbaserad styrning och ledning och personalutskottens beslut är led i det större utvecklingsarbetet. Det långsiktiga målet är att skapa organisatoriska förutsättningar som ger en hållbar arbetsmiljö för chefer med ett flertal positiva effekter som följd:

  • mer tid för chefer att utöva ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap;
  • minskad upplevd stress och minskad personalomsättning bland chefer.
  • minskad sjukfrånvaro och upplevd stress hos medarbetare
  • minskad personalomsättning hos medarbetarna
  • bättre stringens med uppsatta verksamhetsmål
  • bättre upplevd kvalitet på våra tjänster hos medborgare

Bakgrund

Personalfunktionen vid Robertsfors kommun genomförde under våren 2023 en nulägesanalys av enhetschefers organisatoriska förutsättningar inom äldre- och funktionshindersorganisationen (ÄFO). Resultatet visade att det fanns ett behov av konkreta förslag på förbättringar inom den organisatoriska arbetsmiljön. Detta ledde till att kommunens företagshälsovård anlitades för att göra en kartläggning med förbättringsförslag av arbetssituationen hos chefer inom ÄFO. Kartläggningen resulterade i en rapport i början av 2024. Kartläggningen visade på ett stort behov av ökad lugn i ledarskapet med ledare som trivs och mår bra, och som stannar kvar längre i uppdraget. Hållbarhet i ledarskapet påverkar även medarbetares arbetsmiljö.

De två nu beslutade åtgärderna var föreslagna i rapporten utifrån de analyser som gjordes.