Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2006:544 (LEH), ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Beredskapssamordnarfunktionerna som Robertsfors kommun har tillgång till via avtal med Umeå kommun har sammanställt arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen i en rapport som skickats till Länsstyrelsen Västerbotten i enlighet med gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rapporten innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vilket innebär att den inte delges i sin helhet.

Enligt 2 kap 1 § i Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Analysen tydliggör kommunens utvecklingsområden inom krisberedskap och ligger till grund för såväl Program för civil beredskap 2024–2026 som andra styrdokument på området.

Rapporten där risk- och sårbarhetsanalysen sammanställts innehåller:

  • en beskrivning av kommunen och dess geografiska område
  • processer och metoder för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys
  • identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område
  • identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet
  • riskvärdering
  • identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska
    område
  • behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat