Kommunens krishantering

  • Kommunens beredskap

    Alla kommuner är skyldiga att ha en beredskap för samhällskriser och löpande jobba för att förhindra oönskade händelser. Vid en kris ska kommunens planering för särskilda händelser aktiveras.

  • Risk- och sårbarhetsanalys

    Enligt Lag 2006:544 (LEH), ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.