Bidrag till byars webbplatser

Ansök om bidrag

För byar med aktiv och uppdaterad hemsida, finns möjlighet till bidrag.

Kommunfullmäktige beslöt 2006-11-30 § 76, att bevilja ett bidrag på 2000 kronor till de byaföreningar som uppfyller nedanstående kriterier. Bidraget rekvireras av byns styrelse när man anser att kriterierna är uppfyllda.

Kriterier som ska vara uppfyllda för att berättiga till bidrag:

  • Hemsidan ska vara utåtriktad, informativ och riktas till presumtiva inflyttare, turister samt boende i kommunen/byn.
  • Uppdateringsdatum, samt namn och telefonnummer till byns webbansvarige ska tydligt framgå.
  • Byaplanen, enligt tillväxtutskottets beslut 2005-12-05 ska vara upprättad och godkänd.
  • I byaplanen ska inkluderas en kort beskrivning av byns hemsidesverksamhet.
  • Byaplanen ska finnas med på respektive bys hemsida.

Ansökan skickas till:

Robertsfors Kommun
Kommunledningskontoret
Storgatan 13
915 81 Robertsfors