Fråga-svar Val 2022

Röstmottagning och rösträkning

Vad gör röstmottagarna i vallokalen?

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, kontrollera väljarens identitet, ta emot rösten och lägga den i urnan. Efter att röstmottagningen har avslutats är det röstmottagarna som granskar och räknar rösterna.

Vem ska jag kontakta om jag vill arbeta som röstmottagare i vallokal?

Om du vill arbeta som röstmottagare i röstningslokal eller i vallokalen på valdagen ska du ta kontakt med valnämnden i din kommun. Läs mer här.

Hur går rösträkningen till?

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta resultat kallas valnattsresultat och är preliminärt. Här redovisas rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstmottagarna i vallokalen överlämnar rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material, därefter försluts materialet och överlämnas till länsstyrelserna som också kontrollerar materialet. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga rösträkningen, som sköts av länsstyrelsen i varje län. Riksdagsvalet räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. Länsstyrelsen kontrollräknar alla rösterna och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster.

När räkningen är klar fördelar länsstyrelsen mandaten (platserna) i region- och kommunfullmäktige mellan partierna. Ledamöter och ersättare utses. Mandatfördelningen i riksdagen görs av Valmyndigheten.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta på under den slutliga sammanräkningen.

Resultatet av både den preliminära rösträkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Vem ska jag kontakta om jag vill arbeta som rösträknare vid den slutliga rösträkningen?

Om du vill arbeta som rösträknare vid den slutliga rösträkningen ska du kontakta din länsstyrelse.

Vad gör en röst ogiltig?

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte till något parti.

En röst räknas som ogiltig om exempelvis

 • partiet inte anmält deltagande i valet
 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt,
 • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn,
 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier.
 •  

När är resultatet klart?

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart 5-7 dagar efter valdagen. Efter att riksdagsvalet har räknats klart, räknas rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige.

Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka tio dagar efter valdagen.

Potentiella hot mot valsystemet

Det talas om risken för påverkan av val. Vad menas?

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan vara att…

 • undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet genom till exempel IT-angrepp),
 • påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (till exempel falsk information om hur man röstar),
 • påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp mot politiska partier och/eller enskilda politiker, publicera stulen information, användning av dold mikroannonsering, Troll/automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning).

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet och länsstyrelsens egen roll och eget ansvar i detta, inte på informationspåverkan generellt eller på frågor gällande falsk opinionsbildning.

Frågan om desinformation och informattionpåverkan kopplat till Val 2022 är frågor som primärt tillhör Myndigheten för psykologisk försvar (MPF) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MPF har i uppdrag att stödja samordningen mot och höja kunskapen om påverkan och även MSB har en viktig roll när det gäller samordning och att skapa en sammanhållen information om olyckor, krisberedskap, totalförsvar och säkerhetspolitik. Länsstyrelsen kan regionalt stå för samordning och bidrar till kunskapshöjning i dessa frågor, samt kan vid behov sprida information internt och externt, i samverkan med MPF, MSB och Valmyndigheten.

Exempel på vad påverkanskampanjer kan innebära?

Kopplat till valen 2022 skulle detta exempelvis kunna vara vilseledande information om hur man röstar, försök att undergräva förtroendet för valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, tjänstemän som ansvarar för att genomföra valet.

Är risken för valpåverkan större 2022 än tidigare val?

Med ökad digitalisering och sociala medier följer nya förutsättningar för att sprida information, likväl som desinformation. Det finns ett stort antal dokumenterade exempel på informationspåverkan i samband med val från andra länder. Samtidigt är fokus på säkerhet större.

Hur sårbart är det svenska valsystemet?

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
 • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i den slutliga rösträkningen.
 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet.

Vilka åtgärder vidtar länsstyrelserna för att skydda valet mot påverkan?

Länsstyrelserna deltar i  möten och samverkar med berörda myndigheter, däribland Polisen, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning och analys av trender i sociala medier.

Vad gör jag om jag har information om påverkan mot valen 2022? Vem ska jag kontakta?

Vänd dig till den det berör. Handlar det exempelvis om en specifik kommun så är det kommunen som ska kontaktas. Handlar det om brottslig verksamhet mot rikets säkerhet (exempelvis spionage eller ideologiskt motiverade brott) så är det Säkerhetspolisen som ska kontaktas. Handlar det om annan brottslig verksamhet (exempelvis hot eller bedrägeri) är det Polisen som ska kontaktas.

Var kan jag få veta mer?

Fler frågor och svar finns på valmyndighetens webbplats www.val.se.

Länsstyrelsens uppgift i valsystemet

Vilken är Länsstyrelsens roll i valen?

Länsstyrelsen är regional valmyndighet i länet. Vi beslutar bland annat om valdistrikt, utbildar valnämnder, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val i länet och fastställer resultaten vid val till kommun- och regionfullmäktige.

Vad gör Länsstyrelsen före valen?

Länsstyrelsen fastställer valkretsindelningen och beslutar om valdistrikt för alla länets kommuner. Vid valen till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige tar vi emot alla valsedelsbeställningar och anmälningar av de kandidater som ska stå på partiernas valsedlar. Länsstyrelsen ansvarar också för utbildningen av valnämnderna i länets kommuner.

Vi ändrar i röstlängden om uppgifterna på ditt röstkort är fel. Röstlängden används sedan i vallokalerna för att pricka av vilka som har röstat, så att ingen kan rösta flera gånger.

Vad gör Länsstyrelsen under valnatten?

Vi  tar emot de olika valdistriktens preliminära valresultat per telefon under valnatten och registrerar uppgifterna hos Valmyndigheten. Valmyndigheten visar resultatet på sin webbsida, där allmänheten kan ta del av valresultatet. Tidningar, radio, tv, webb och andra nyhetskanaler hämtar även uppgifterna om de preliminära valresultaten från Valmyndigheten.

Vad gör Länsstyrelsen direkt efter valet?

Länsstyrelsen gör den slutliga rösträkningen i alla val i länet. Det innebär att vi:

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • bedömer ogiltiga valsedlar
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till kommun- och regionfullmäktige.

Vad är kommunens ansvar?

I varje kommun finns en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.
Här kan du läsa mer om Robertsfors kommuns valnämnd.