Slamtömning

Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank. Gemensamt för de här lösningarna är att tömningen utförs av Robertsfors kommun.

Tömningsintervall

En slamavskiljare är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sig det slam som är tyngre. Att mäta slammets mängd är svårt och därför ska brunnar tömmas minst en gån per år för permanentboende och minst vart tredje år för fritidshusboende.

Önskas längre tömningsintervall eller eget omhändertagande av slam, måste du söka dispens hos kontoret för gator, vatten och avlopp. En handläggningsavgift kan tas ut av kommunen vid dispensansökan.

OBS! Om du under året har spolat brunnen genom att beställa det från någon annan och inte vill ha tömt igen, behöver du meddela det till kommunen. Annars kommer er brunn att bli tömd enligt ordinarie tömningslista.

Taxor och regler för slamtömning kan du läsa om här.

Arbetsmiljö vid tömning

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av exempelvis staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Chauffören drar inte slangen genom häckar, över staket etc.

Vid nybyggnation är det viktigt att planera rätt. Brunnen eller tanken som ska slamsugas bör inte placeras för långt från slambilens uppställningsplats. Avståndet ska vara så kort som möjligt, helst under 10 meter.

Brunnslocket

Undvik att plantera blommor och buskar runt brunnen eftersom dessa kan bli förstörda av den ryckande slangen. Växterna kan även skadas av brunnslocket när det dras åt sidan. Plocka bort eventuella blomkrukor och utsmyckningar som står på brunnslocket. Locket ska vara frilagt och inga saker ska stå på locket.

Brunnslocket:

  • får inte vara fastfruset eller fastrostat, lossa på fastrostade muttrar.
  • ska, av arbetsmiljöskäl, vara av lätt material som exempelvis plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person.
  • ska inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Men då måste finnas någon form av handtag på locket.
  • ska av säkerhetsskäl utrustas med en anordning som försvårar för barn att öppna locket. Låsmutter eller saxsprint rekommenderas. Detta är fastighetsägarens ansvar.
  • får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.

Byggvaruaffärer och VVS-företag kan erbjuda lätta lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt.

Transportväg

En bra transportväg fram till tömningsplatsen är viktig då slambilarna är stora och tunga, drygt 20 ton. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det eftersom slambilen är bredare, högre och tyngre. Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget och vägen när det är dags att tömma.

Vägen ska:

  • vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon, ska vägen vara minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • ha en fri höjd av 4, meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • ha en hårdgjord körbana. Slambilarna är stora och tunga och kräver god bärighet. I vissa fall kan fastighetsägaren behöva förbättra vägbelaget.
  • vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Är brunnen eller tanken svår att hitta, märk då ut den med en pinne.

Bomkörning

Om ett hinder gör att chauffören inte kan tömma brunnen, måste du betala för framkörningsavgiften för bomkörningen. Exempelvis; ej farbarväg, växtlighet som hänger ner/skrapar i bil, växtlighet kring på brunn. Överbyggnader, låst bom/ lock (ej lämnat kod).

Det gäller även om chauffören inte får tillåtelse av fastighetsägaren att tömma brunnen.

Bildexempel på problem för slambilen vid brunnar

Igenväxt område

Igenväxt område vid brunnen

Slambil på grusväg sommargrönska

Utstickande/hängande grenar över väg.

Avloppsbrunn med stort brunnslock

Tungt lock på överfull anläggning, växtlighet riskerar att komma mellan lock och brunn.

Nedhängande björkgrenar över traktorväg

Nedhängande grenar över väg.

Rött hus nära tankbil på väg.

Trång passage för slambilen.

Elstängsel över traktorväg

Elstängsel över väg.