Avlopp, vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om enskilt avlopp.

Berättar miljöavdelningen vad jag ska bygga för avlopp?

Nej, vår roll är att granska och godkänna ansökan ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Är man osäker på hur man på bästa sätt löser avloppet ska man kontakta en entreprenör eller en konsult.

Hur ska avloppet dimensioneras?

Avloppet ska i normalfallet dimensioneras för ett hushåll med fem personer.

Vad ska ansökan innehålla?

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Situationsplan som bland annat visar hur avloppet ska placeras och var dricksvattentäkter finns.
  • Intyg från berörd markägare om man lägger delar av anläggningen på annans mark.
  • De bilagor som behövs för miljökontorets bedömning av vald avloppsreningsmetod.

Hur lång tid tar det att få tillstånd till avloppsanläggning?

Ungefär 2-6 veckor, från det att ansökan är komplett. Tänk på att vi kan ha många avloppsärenden under vår och sommar så det är bra om du är ute i god tid! Tänk också på att det kan vara svårt eller omöjligt under vintern att undersöka markförhållanden och ta jordprov.

Vad kostar det att få ett avloppstillstånd?

Kostnad för en ansökan om enskilt avlopp med ansluten WC finns i VA-taxan som du hittar på sidan Kommunalt vatten och avlopp

Vad händer om jag inrättar en avloppsanordning utan att först ha fått ett tillstånd?

Den som bygger avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta samhällsbyggnadskontoret/Miljös tillståndsbeslut kan få betala miljösanktionsavgift (3000-5000 kr). Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten, får man betala för samhällsbyggnadskontoret/miljös handläggning av avloppsanläggningen. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan samhällsbyggnadskontoret/Miljö besluta om förbud att använda den.

Hur stor ska slamavskiljaren vara?

Minst 2 m³ för ett hushåll med WC.

Ska man ha slamavskiljare av plast eller betong?

Det spelar ingen roll för samhällsbyggnadskontoret/Miljö, det som gäller är att slamavskiljaren ska vara godkänd. Öppningen bör vara så stor som möjligt. Det underlättar vid slamtömning.

Måste man söka tillstånd för att byta slamavskiljare?

Nej, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd är det inte anmälnings- eller tillståndspliktigt att ersätta en trekammarbrunn med en ny på samma plats.

Kan jag ha kvar den befintliga slamavskiljare när jag gräver en ny infiltration/markbädd?

Om slamavskiljaren klarar täthetskontrollen (blankett finns hos samhällsbyggnadskontoret/Miljö) och uppfyller nedanstående krav kan den användas som en del av en ny avloppsanläggning:

  • den har tre kamrar (trekammarbrunn). Kamrarna ska vara hela.
  • den har en våtvolym av minst 2 m³(beroende hur många hushåll som är anslutna).
  • den är tät.
  • den har ett t-rör på utloppet, och t-röret är helt.

Fråga din entreprenör, eller slamtömningspersonalen om du är osäker! En väl fungerande slamavskiljare är mycket viktig för att få lång livslängd på efterföljande infiltration eller markbädd.

När behöver man gräva provgrop och när behövs jordprov?

Provgrop ska grävas om man tänker anlägga infiltration eller markbädd. Jordprov behövs om man tänker anlägga infiltration. Istället för jordprov kan man göra perkolationstes och ibland kan det behövas både jordprov och perkolationstest. Du kan läsa mer om broschyren “planera för avlopp”.

Hur djup ska provgropen vara?

Den ska vara 2-2,5 m djup. Om man påträffar berg/grundvatten ytligt (0,5-1,5 m) bör man överväga att gräva någon annanstans för att se om det finns en bättre placering.

Varför behövs provgropen?

Så att man kan se om det finns berg eller grundvatten mindre än 2 m från markytan. Dessutom kan man se vad det är för jordart. Olika jordarter är olika genomsläppliga för avloppsvatten. Infiltrationens yta och skyddsavståndet till dricksvattentäkter bestäms av jordarten.

Hur stor ska en infiltrationsbädd vara?

Vanligen 20-30 kvadratmeter för ett hushåll. Om infiltrationen byggs med kompaktfilter blir ytan ungefär hälften så stor. Det är leverantörens anvisningar för anläggningen som gäller.

Hur långa ska spridningsledningarna i infiltrationen/markbädden vara?

Max 15 meter långa vid självfall, man kan göra en kortare bädd genom att lägga flera spridningsledningar.

Hur mycket sand går åt till en infiltration?

Det beror på jordarten på platsen. Om det är bra infiltrationsjord behövs ingen sand. Om det är mindre bra infiltrationsjord kan man behöva ett 30 cm tjockt sandlager. Ibland behövs ännu mera sand. Om det inte går att infiltrera får man överväga att göra markbädd eller ett reningsverk. I markbädden behövs ett sandlager på minst 80 cm. Se även ovan under provgrop!

Hur djupt ska infiltrationsbädden ligga?

Normalt lägger man infiltrationsytan på 60-80 cm djup, men om det finns ytligt berg eller grundvatten på platsen får man anpassa sig till det och lägga infiltrationsytan ytligare. Se ovan under provgrop! Generellt bör infiltrationen ligga så ytligt som möjligt för att rena bra och få lång livslängd. Infiltrationsytan bör inte förläggas på mer än 1,5 meters djup.

Vad gäller om jag vill gräva om infiltrationen?

Enligt Havs och vattenmyndigheten så är det anmälningspliktigt att gräva om en infiltration. Det innebär att du måste skicka in en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadskontoret/Miljö och invänta ett skriftligt beslut innan du börjar omgrävningen.

Kan jag lägga infiltrationen/markbädden på en åker?

Det kan man göra om jordprover visar att det är möjligt, men man ska inte köra över bädden med tunga maskiner för då packas jorden så att funktionen förstörs. Marken där infiltrationen/markbädden ligger kan därför inte brukas.

Hur stor urintank behövs om man väljer urinseparerande toalett?

Normalt räcker det med 3 m³ urintank som man tömmer en gång om året samtidigt med slamavskiljaren.

Vilka krav ställs på minireningsverk?

De ska ha kemisk och biologisk rening och ska uppfylla Havs och vattenmyndighetens reningskrav. Var eller hur får man släppa ut vattnet från reningsverk? Det beror på platsen. Räkna med att det krävs att vattnet efterpoleras i en mindre infiltration eller markbädd innan det släpps ut i naturen.

Vilka minireningsverk är godkända?

Det finns europastandard för kontroll av minireningsverk. Det minireningsverk du väljer bör ha kontrollerats enligt standarden eller på något annat sätt prövats av någon oberoende instans. Prövningen ska visa att minireningsverket klarar att uppfylla de reningskrav som Havs och vattenmyndigheten ställer. Samhällsbyggnadskontoret/Miljö gör en bedömning av reningsverket när ansökan kommit in.

Vilka skyddsavstånd gäller till dricksvattenbrunnar?

Avloppsanläggningen bör ligga lägre i terrängen än närliggande dricksvattenbrunnar. Schablonmässigt skyddsavstånd är 50 meter när detta är uppfyllt. Beroende på jordart kan kortare eller längre skyddsavstånd bli aktuellt. Om anläggningen måste läggas ovanför en dricksvattentäkt måste du kontakta en konsult som skriver ett utlåtande angående skyddet för dricksvattnet.

Vilka skyddsavstånd gäller till berg och grundvatten?

Avståndet mellan infiltrationsledningar och högsta grundvattenyta och/eller berg ska vara minst en 1 meter. Detta är viktigt både för att reningen ska fungera och för att vattnet ska kunna rinna undan.

Godkänner samhällsbyggnadskontoret/Miljö sluten tank?

Den frågan kan inte besvaras generellt. Om det finns risk att dricksvattenbrunnar kontamineras eller grundvatten ligger högt kan det vara aktuellt för sluten tank. Avvägning görs i samband med tillståndsprövning. Slutna tankar leder till att avloppsvatten måste transporteras långa vägar med dieseldrivna fordon, vilket ger negativ miljöpåverkan genom avgasutsläppen och slitage på vägarna. I vissa områden är emellertid vattenmiljön så känslig att utsläpp från wc inte kan tillåtas och då kan tillstånd till sluten tank för toaletten ges.