Ansöka om eget avlopp

För att få installera ett eget avlopp till vattentoalett, eller "enskild avloppsanläggning", måste du först ha fått tillstånd för detta enligt de bestämmelser som finns i Miljöbalken.

Skicka in ditt ärende till samhällsbyggnadskontoret/miljö i god tid innan du påbörjar arbetet. Handläggningen går lättare om det finns en löpande dialog mellan dig och handläggaren på kommunen.

Gör ansökan via e-tjänst

Du kan ansöka om enskilt avlopp via e-tjänsten i listan nederst på sidan. Vi behöver följande information från dig för att kunna handlägga ditt ärende:

  • Inlämnad ansökan
  • Situationsplan (vad som ska vara med framgår av ansökan)
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på situationsplan)
  • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys) alternativt perkolatiostest
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark
  • Sektionsritningar

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett!

Anmäl avlopp utan vattentoalett eller ombyggnation

För att anlägga en avloppsanordning utan vattentoalett eller vid ombyggnation av en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan till kommunen innan du påbörjar arbetet. Du kan använda samma E-tjänst som den nedan.

Färdigställande

Så snart avloppet är anlagt ska du fylla i och skicka in färdigställandeintyg för detta. Färdigställandeintyget får du tillsammans med tillståndet.

Anlita en kunnig entreprenör

Avloppet måste planeras och anläggas av någon som är sakkunnig inom området. Maskinentreprenörerna (ME) har tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor genomfört en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning. Efter genomförd utbildning blir entreprenörerna diplomerade.

Kontrollera de olika delarna som används i avloppsanläggningen, exempelvis trekammarbrunn, rördelar, infiltrationsledningar m.m. är typgodkända eller SIS-märkta.

Prövning och anläggningsavgifter

En miljöinspektör granskar ansökan och vid behov görs platsbesök. När ansökan är komplett kommer grannfastigheter ges möjlighet att yttra sig. När ärendet är utrett kommer Miljökontoret med ett skriftligt beslut. Med tillståndet följer ett antal villkor och råd för hur anläggningen ska uppföras och skötas. Såväl villkor som råd är satta för att minska effekterna på miljön och hälsan samt motverka att anläggningen sätter igen eller försämras på annat sätt.

Kostnad

Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd. Information hittar du under "Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn", "Timavgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken" i PDF:en Miljötaxa taxabilaga 1 som du hittar på sidan Taxa enligt miljöbalken.

Mer information

Informationsbroschyr om att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning hittar du nedan.

Läs mer om Miljöbalken på Naturvårdsverkets hemsida, länk nedan.