Vattenverksamhet

Vatten är en viktig naturresurs och har ett stort värde ur miljösynpunkt men även för rekreation och friluftsliv. Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker har även stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Det finns många användningsområden för vårt vatten och det uppstår ofta konflikter mellan olika intressen. Verksamheter i ett vattenområde kan ha stor inverkan på naturmiljön. Därför är det viktigt att skydda och hushålla med vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenanvändning.

Arbeten och anläggningar i ett vattenområde utgör vattenverksamhet och kräver normalt tillstånd enligt miljöbalken. Med vattenverksamhet avses grävning, sprängning, rensning, fyllning och pålning i ett vattenområde samt uppförande, ändring, lagning och utrivning av anläggningar, liksom bortledande av både ytvatten och grundvatten och tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt andra åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Med vattenverksamhet avses också åtgärder som utförs för att avvattna mark, sänka/tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål, vilket då kallas markavvattning.

Några exempel på vattenverksamheter är bryggor, pirar, vägtrummor, broar, dammar, vattenreglering, muddring, nedläggning av kablar i ett vattenområde, anläggande av erosionsskydd, omgrävning av ett vattendrag och dikning.

Beroende på vattenverksamhetens omfattning kan åtgärden antingen anmälas till länsstyrelsen eller kräva tillstånd i Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för både anmälnings- och tillståndspliktig vattenverksamhet.

Verksamheter och anläggningar i vattenområden kan även kräva andra tillstånd t.ex. strandskyddsdispens. Det är normalt kommunen som handlägger strandskyddsärenden men i de fall det sammanfaller med en anmälningspliktig vattenverksamhet är det Länsstyrelsen som prövar båda ärendena samtidigt.

Mer information finns i broschyren Har du Koll.