Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Artrikedomen i hav och sjöar ökar med grundare vatten, beroende på att ljusförhållandena och näringshalterna ökar. Detta medför att grunda områden är mycket viktiga som matplats och uppväxtområde för ett stort antal fåglar och fiskarter.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet gäller längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. På vissa ställen längs havskusten är strandskyddet utökat till upp till 300 meter.

Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att utan dispens:

 • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader
 • Gräva eller förbereda för byggnationer
 • Utföra anläggningar eller anordningar som exempelvis vägar, parkeringsplatser och grillplatser.
 • Ingrepp som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning av mer än enstaka träd.
 • Utöka din privata zon/hemfridszon genom att t.ex. ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är avsedd för allmänheten.

När kan man få strandskyddsdispens?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Som särskilt skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet dispensen avser:

 • Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
 • Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

I LIS-områden (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge), som redovisas i kommunens översiktsplan, får kommunen vid prövningen av fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet också beakta:

 • Om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus

Dispensen för byggande på land ges av Kommunstyrelsen. För anläggningar i vatten, till exempel pirar och muddringar, ges dispens från Länsstyrelsen. Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförts utan strandskyddsdispens

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om dispens från strandskyddet görs hos samhällsbyggnadskontoret. Du kan göra ansökan digitalt via e-tjänst.