Kalkning och provtagning

Målsättningen med kalkning är att skapa kemiska förutsättningar för att det naturliga djurlivet skall kunna bestå eller återkomma. Försurningen orsakas främst från försurande nederbörd. I Rickleå uppmäts idag ett pH på 4,7 från nederbörden.

För att målsättningen skall vara möjligt krävs att sjöarnas pH, oorganiskt aluminium och vattenkemin så långt som möjligt efterliknar den naturliga. Tyvärr är detta inte alldeles enkelt. Eftersom vi saknar mätdata från innan försurningen så måste de naturliga nivåerna på pH och alkalinitet uppskattas.

Vid för lågt pH ökar halten oorganiskt aluminium. Detta sätter sig på fiskarnas gälar vilket orsakar kvävning.

pH

Halten vätejoner anges i en logaritmisk skala – pH . Skalan går från 0 till 14. 0 är mycket surt och 14 basiskt vatten. Neutralt vatten har pH 7. Skogssjöar har ett normalt pH på 6. Vid pH 5,4 och mindre är alkaliniteten = 0 och sjön är allvarligt hotad av försurning. Under pH 5 kan oftast inte någon annan fiskpopulation än ål överleva i längden.

Alkalinitet

Alkaliniteten är ett mått på vattnets förmåga att neutralisera syror, dvs. dess förmåga att tåla tillskott av vätejoner utan att reagera med pH-sänkning (buffertkapacitet). Det är främst vätekarbonat, karbonat- och hydroxidjoner som påverkar alkaliniteten. Om alkaliniteten skulle vara noll så sjunker pH vid varje tillskott av t ex surt regn.

Följande sjöar och vattendrag kalkas i Robertsfors Kommun:

 • Aron-Olsa träsket
 • Hakatjärn
 • Hamptjärn
 • Hartsjön
 • Holmsjön
 • Norsjön
 • Jomarkstjärn
 • Ryssjön
 • Tryssjön
 • Vargsjön
 • Åsjön (vid Gulltjärn)
 • Tryssjöbäcken Våtmark + Lillabborrtjärn