Naturskydd och naturvård

 • Invasiva arter

  Invasiva arter är växter och djur som tidigare inte funnits i Sverige men som avsiktligt eller oavsiktligt tagits hit med människans hjälp

 • Kalkning och provtagning

  Målsättningen med kalkning är att skapa kemiska förutsättningar för att det naturliga djurlivet skall kunna bestå eller återkomma.

 • Strandskydd

  Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

 • Vattenverksamhet

  Vatten är en viktig naturresurs och har ett stort värde ur miljösynpunkt men även för rekreation och friluftsliv.

 • Vattenvård

  Robertsfors kommun har i samarbete med Mellanbygdens vattenråd, Länsstyrelsen i Västerbotten och berörda fiskevårdsområden, genomfört ett flertal vattenvårdsåtgärder i kommunen.