Inventering och sanering av PCB

PCB kommer ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB, t.ex. genom läckage från en byggtipp eller otillåten förbränning m.m. Det är viktigt att söka och avlägsna källor till PCB-spridning i våra byggnader, så att halterna i den omgivande miljön kan sjunka.

Varför ska PCB saneras?

PCB, är ett av de farligaste miljögifter vi känner till.
Då PCB kommer ut i miljön stannar det kvar under lång tid och innebär risker för både djur och människor. PCB är fettlösligt och extremt svårnedbrytbart. Det innebär att PCB anrikas, d.v.s. koncentrationerna ökar uppåt i näringskedjorna.

PCB kommer in i djur och människor genom födan, via lungorna från luften, foster kan få PCB från modern genom navelsträngsblodet och PCB förekommer även i modersmjölk.

PCB bedöms kunna påverka människors hälsa genom försvagat immunförsvar, störa hormon- och enzymbalansen i kroppen, ökad cancerfrekvens och påverka centrala nervsystemet.

Sanering av PCB

Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av miljöbalkens hänsynsregler. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB. Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

I lagstiftningen krävs att ägare till en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts under åren 1956–1973, ska inventera polyklorerade bifenyler (PCB) och redovisa resultatet till kommunstyrelsen.

Vissa typer av fastigheter med en hög halt av PCB ska saneras. I förordning (2007:19) om PCB mm ställs bl.a. krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåbostadshus undantagna).

Sanering av fog- och golvmassor som innehåller över 500 ppm ska ske senast:

 • 30 juni 2014 för byggnader som är uppförda eller renoverade 1956–1969, ej industribyggnader.
 • 30 juni 2016 industribyggnader uppförda eller renoverade 1956–1973.
 • 30 juni 2016 övriga byggnader uppförda eller renoverade 1970–1973.
 • 30 juni 2016 invändiga fog- och golvmassor från åren 1956–1973.

Halter under 500 ppm

Vid halter på 50-500 ppm ska sanering ske senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Inventera din fastighet

 • Identifiera byggnader uppförda eller renoverade 1956-1973.
 • Undersök var det kan finnas fogmassor och golvmassor i varje byggnad.
 • Byggnadstekniskt kunnig person är oftast bäst lämpad för att genomföra inventeringen men det är bra om inventering utförs tillsammans med någon som är ansvarig för fastigheten.
 • Att granska ritningar över byggnaden kan ge en bra uppfattning om var fogmassor kan tänkas finnas.
 • Ta prover på fogar och golv och skicka på analys. Prover bör tas från byggandes samtliga fogtyper både utvändigt och invändigt. Stor noggrannhet när det gäller renhet krävs vid provtagningen, så att inte PCB från ett prov smittar till nästa. Dokumentera noga (t.ex. på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll.

Om det finns PCB-halter över 500mg/kg ska byggnaden saneras. Gör en handlingsplan som beskriver var PCB förekommer och uppskattade mängder, en tidsplan för sanering av PCB i fogmassor och golvmassor och tidsplan för att ta bort isolerrutor eller andra produkter och utrustning med PCB, tex rutiner vid renoveringar eller ombyggnationer.

Rapportera

Rapportera resultatet till Samhällsbyggnadskontoret/miljö så snart inventeringen är klar. Bifoga analysprotokoll eller, om mjukfogar saknas, fotografier som styrker dina uppgifter. Bifoga handlingsplan, om inventeringen visar att byggnaden innehåller saneringspliktig PCB. Rapportera inventeringsresultatet även om det inte finns PCB!

Anmäl sanering

Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö i god tid före start. Invänta svar från samhällsbyggnadskontoret/Miljö, i de flesta fall kommer det i form av ett föreläggande om försiktighetsmått. Se till att saneringsföretaget tar del av samhällsbyggnadskontorets/miljö eventuella synpunkter och följer de beslutade försiktighetsmåtten vid saneringen.

Informera hyresgäster innan saneringsarbetet börjar. De behöver få saklig information om vad PCB är och vad saneringen kommer att innebära för deras del.

Sanera

Sanering av PCB ska göras av behörig saneringsfirma. Var noga med att kontrollera att den utförs på avtalat sätt och så att spridning av PCB till omgivningen minimeras.

Dokumentera var sanering har gjorts och vilka PCB-mängder som har tagits bort. Spara redovisning av egenkontroll och mottagningskvitton.

För att förhindra att PCB sprids i huset vid sanering bör ventilationsöppningar tätas så att luft inte kan komma in via fönster och dörrar. Överväg om ventilationen kan stängas av de timmar sanering pågår.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Slutrapportera

Senast två månader efter avslutad sanering ska en slutrapport lämnas till samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Slutrapporten skall innehålla uppgifter om vem som utfört saneringen, saneringsmetod, sanerad mängd, hur det tagits om hand, transportdokument, kvittblivningskvitto, m.m.

Var finns PCB?

PCB kan man hitta i fogmassor, golvmassor, elektrisk utrustning och i isolerrutor.

Fogmassor

PCB kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973. Exempel på ställen där PCB-haltiga fogmassor kan finnas:

 • I dilatationsfogar (rörelsefogar), exempelvis i tegelfasader eller i byggnader inomhus, för att undvika sprickbildning i byggnaden
 • Mellan betongelement i fasad, i loftgångar med mera samt vid prefabricerade element inomhus, till exempel trappelement eller pelare
 • Runt fasadelement och beklädnadsmaterial av skivor, exempelvis av natursten
 • Runt dörrar och fönster i fasader
 • Runt dörrar, glaspartier och fönster inomhus
 • Under trösklar
 • Mellan trappor och anslutande väggar
 • I mötet mellan olika material
 • Vid balkonger i anslutning till fasad och mellan balkonggolv och sidor
 • Dolt, till exempel bakom plåtfasader och lister runt fönster

Golvmassor

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor från åren 1956–1973. Golvmassorna är halkskyddande med kornighet i ytan och har lagts in i t.ex. storkök och industrilokaler och sprider PCB precis som fogmassor. Många av dessa golv kan dock vara inbyggda och svåra att hitta.

Elektrisk utrustning

PCB kan finnas i små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. I byggnader kan det förekomma kondensatorer med PCB i lysrörsarmaturer, oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar. I lysrörsarmaturer som tillverkades på 1960- och 1970-talen var PCB-kondensatorn den mest använda. Sådana finns bland annat i industrilokaler, kontor och garage, det vill säga platser där det finns många armaturer.

På industrier kan de förekomma i mindre transformatorer. Fram till 80-talet var oljekondensatorn den vanligaste typen av kondensator och under 60- och 70-talet var det mycket vanligt att oljan även innehöll PCB. Oftast finns tillverkningsår angivet på armaturer, motorer och även på kondensatorer. Om det inte går att avgöra kondensatorns innehåll bör den klassas som att den innehåller PCB.

Isolerrutor

Isolerrutor består av två glas med en distansprofil emellan och en förseglingsmassa som kan innehålla PCB. PCB kan finnas i svenska isolerrutor från perioden 1956-1973 och importerade till och med 1980. På distansprofilen finns ofta en märkning med tillverkarens namn samt årtal och månad för tillverkning. Svenska isolerrutor tillverkade efter 1973 är PCB-fria. Om tillverkningsår inte kan bestämmas måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB. Se vidare Svensk Planglasförening, där tester av olika fabrikanters glas finns redovisade. Samtliga isolerrutor från 1956–1980 ska inventeras och dokumenteras för att de senare ska kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte eller vid rivning av byggnader.