Cisterner

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som rymmer mer än 1 m3 och som används till diesel, eldningsolja eller spillolja besiktigas regelbundet. Kraven regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSBFS 2018:3), samt NFS 2021:10 som reglerar skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Anmälan

En skriftlig information ska lämnas till samhällsbyggnadskontoret/Miljö senast fyra veckor innan du:

  • installerar en cistern som rymmer mer än 1m3 ovan eller i mark samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Information ska lämnas oavsett om det är en ny eller gammal cistern som ska installeras. Det gäller även när en cistern byts ut mot en annan.
  • I vattenskyddsområden gäller motsvarande informationskrav även för lösa behållare om hanteringen är mer än 150 liter. Observera att du också behöver kontrollera om det finns några särskilda krav eller förbud som gäller enligt föreskrifter för vattenskyddsområdet.

Större cisterner och cisterner som innehåller andra ämnen än oljor kan omfattas av sprängämnesinspektionens regelverk. För cisterner ovan mark kan bygglov krävas.

Information

K-cistern, cistern med god korrosionsbeständighet >1m3

Cisternerna ska besiktigas vart 12:e år (cisterner utan korrosionsskydd) eller vart 12:e år (cisterner med korrosionsskydd). Kontrollrapporten ska skickas in till tillsynsmyndigheten.

S-cisterner, cistern med mindre god korrosionsbeständighet, >1m3

Korrosionsskyddade cisterner i mark ska besiktigas vart 6:e år. Kontrollrapporten ska skickas in till tillsynsmyndigheten.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till samhällsbyggnadskontoret/Miljö. Besiktningsintervallet för cisterner inom vattenskyddsområde varierar mellan 3 - 12 år beroende på cisterntyp, placering, sekundärt skydd, skyddsföreskrifter m.m.

Cistern som tas ur bruk

Om cisternen inte används ska den tömmas och rengöras. Detta bör utföras av ackrediterat företag.

Sandfyll eller gräv upp cisternen samt montera bort påfyllnadsrör och skicka intyg på det som gjorts till samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Ytterligare information

För ytterligare information och ansökan, kontakta samhällsbyggnadskontoret/Miljö.