Biltvätt på gatan

Smuts från fordon innehåller asfaltrester, petroleumprodukter, gummirester, salt och sand.

Vattnet efter biltvätt innehåller rester av olja, asfalt och flera skadliga tungmetaller, t ex bly, kadmium och krom. Dessutom ingår tensider och andra kemikalier som finns i bilschampo och bilvårdsprodukter (finns även i miljömärkta biltvättmedel).

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner de miljöskadliga ämnena, via dagvattenbrunnar, direkt ut i närmaste vattendrag där djur och växter skadas, t ex Rickleån. Ska bilen bara spolas av ställer du den på en gräs- eller grusyta för att undvika att vattnet rinner till dagvattensystemet.

Tvätthallar

Bäst är att åka till en biltvätt eller “gör-det-själv"-hall. Teknik med recirkulerande tvättvatten tar bort 80 ‑ 90 % av föroreningarna. Vissa anläggningar har reningsverk och annars passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds till avloppsreningsverket. Från vanligt garage leds vattnet helt orenat till kommunens avloppsreningsverk där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna och försämrar slammets kvalitet.

Giftfri miljö

Bäckar och dammar höjer boendekvaliteten och gör omgivningarna vackrare. Sjöar har högt naturvärde med fiske och badstränder. Alla vill vi ha rent vatten i våra vattendrag och därför är det viktigt att inte tillföra giftiga ämnen. Det är nödvändigt inte minst för fisk, fåglar, grodor och övrigt biologiskt liv, men givetvis också för att undvika skadliga hälsoeffekter för barn, hundar och andra som badar i vattnet!

Du gör skillnad när du tvättar din bil på rätt sätt!