Miljöskydd och kemikalier

 • Allmänna hänsynsregler

  De allmänna hänsynsreglerna är miljöbalkens rättesnöre. De ska följas av alla som berörs av miljöbalkens regelsystem.

 • Animaliska biprodukter

  För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt.

 • Biltvätt på gatan

  Smuts från fordon innehåller asfaltrester, petroleumprodukter, gummirester, salt och sand.

 • Cisterner

  För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som används till diesel, eldningsolja eller spillolja besiktigas.

 • Kemikalier och märkning

  En del kemikalier är farliga för hälsa och miljö. Därför behövs det kunskap om hur de ska hanteras.

 • Täktverksamhet

  Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord.