Kontroll av livsmedel

Som konsument ska man känna sig trygg med de livsmedel som man handlar i butiker och på restauranger. Kommunen är därför skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet.

Reglerna är till stora delar gemensamma för hela EU, i Sverige är det Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten och beslutar hur livsmedelskontrollen i landet ska skötas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs sköts av inspektörer i kommunerna. I Robertsfors Kommun är det Samhällsbyggnadskontoret/Miljöavdelningen som utför kontrollen.

Livsmedelsföretagarens ansvar

Livsmedelsföretag definieras som: varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.

För att starta ny verksamhet eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs antingen att företaget är registrerat eller godkänt av Kommunstyrelsen.

Alla livsmedelsföretagare ska ha en fungerande egenkontroll och rutiner som efterlevs, för att kunna producera säkra livsmedel till konsumenten. Dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor.

Miljökontorets kontroll

Kontrollen innebär att vi registrerar anläggningar för livsmedelsverksamhet samt inspekterar de olika anläggningarna. Kontrollens syfte är att konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen, att de ska kunna köpa livsmedel som är säkra och har bra kvalitet. Livsmedelskontrollen innebär bland annat kontroller, provtagningar, information och rådgivning. Du finner taxan nedan.