Inomhusmiljö, bostäder eller lokaler

I miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa.

Bland annat finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller m.m. kan leda till dålig inomhusmiljö.

Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, t.ex. luftföroreningar och buller från trafik. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Fastighetsägarens ansvar

Problem med inomhusmiljön i din lägenhet

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd.

Om det inte hjälper kan du ta kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret/Miljö. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Ventilation och ventilationsbesiktning

Funktionskontroll av ventilationssystem ska säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. Byggnader och deras egenskaper ska inte påverka människors hälsa negativt.

Fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram. Med det menas att fastighetsägaren på ett systematiskt sätt ska planera och kontrollera fastigheten i förebyggande syfte för att undvika hälsoproblem för de boende, skador på miljön och onödiga kostnader för fastighetsägaren.

Det ska finnas rutiner för hur man kontrollerar fastigheten regelbundet, fångar upp klagomål, meddelar berörda om hanteringen av problemet, ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, och kontrollera att åtgärderna fungerar.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd om ventilation, fukt och mikroorganismer, buller, temperaturer och radon inomhus som finns på folkhalsomyndigheten.se.

Lokaler för allmänna ändamål

Verksamheter nedan omfattas inte av anmälningsplikt men däremot så ska samhällsbyggnadskontoret/Miljö utöva tillsyn på dessa.

  • Lokaler för hygienisk behandling
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Samhällsbyggnadskontoret/Miljö arbetar också förebyggande med information och rådgivning till verksamhetsutövaren.

Inomhusmiljö i lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritids är viktig för våra barn och ungdomar som tillbringar mycket tid inomhus.

Brister i inomhusmiljön misstänks bidra till att allergier och överkänslighet ökar. Underdimensionerad ventilation, brister i städning, hög bullernivå, rökning samt fuktskador i byggnader är exempel på faktorer som har negativ inverkan på barns hälsa. Det blir också svårare för barnen att koncentrera sig och ta till sig undervisning om inomhusklimatet inte fungerar.

Samhällsbyggnadskontoret ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande. Tillsynen inriktas på att varje verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav på kunskap om den egna verksamheten så att hälsoriskerna minimeras. Detta sker bland annat genom granskning av skolornas egenkontroll.

Anmälan

Förskolor och grundskolor, gymnasieskolor, fritidslokaler och liknande verksamheter ska anmälas till miljökontoret senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Egenkontroll

Alla som driver lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande är enligt Miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontrollen syftar till att förebygga och motverka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat besvär för hälsan eller för miljön.

Kontakta samhällsbyggnadskontoret för mer information eller gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till miljökontoret senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola mm.
  • Solarier