Husdjur, ägarens ansvar

Alla som har djur ska se till att djurhållningen inte orsakar störningar och olägenheter för människor.

Robertsfors kommuns miljökontor har tillsyn enligt miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter. Om du upplever en olägenhet kan du lämna in klagomål till kommunens miljökontor.

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från kommunstyrelsen för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Läs mer i de lokala föreskrifterna för människors hälsa och miljön för Robertsfors kommun.

Rättspraxis ger varken kommunen, fastighetsägare, eller bostadsrättsförening möjlighet att besluta om strängare regler än de lagar som finns om reglerna ska hålla i rättslig prövning.

Katter

Katter är uppskattade sällskapsdjur som ger många människor stor glädje. På grund av kattens naturliga beteende kan den dock vara svår att hålla inom begränsade områden. Detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte stör omgivningen. Ordningsregler för katter kan beslutas men det finns inga sanktioner för den som bryter mot dem.

Miljökontoret får ibland klagomål på lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Framförallt rör det sandlådor, trädgårdar, uteplatser, balkonger och trapphus som förorenats av katter.

Råd för dig som störs av andras katter

  • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.
  • Om du vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna och kanske testa något avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker.
  • Om du bor i hyreslägenhet tala om problemet för fastighetsägaren.

Hundar

Hundägaren måste visa hänsyn inför omgivningen. Skällande hundar och föroreningar från hundar kan vara störande för många. I Robertsfors lokala ordningsföreskrifterna anges följande:

  • Hundar ska hållas kopplade på försäljningsplatser, medan torghandel pågår, på badplatser, i särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och motionsslingor.
  • Hundar ska hållas kopplade mellan 1 maj-15 september i park och eller plantering.
  • Tikar ska under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hundar får inte vistas på begravningsplatser.

Föroreningar ska plockas upp från gator, torg, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, motionsspår samt parker och av kommunen anlagda grönytor.

Om du ser en lösspringande hund så kontakta polisen.

Skällande hundar

Om du störs av hundar som skäller, prata i första hand med djur- eller fastighetsägaren och försök tillsammans med denne komma fram till en lösning. Ge också djur- och fastighetsägaren nog med tid för att försöka åtgärda problemet.

Om problemet inte går att lösa den vägen kan du kontakta kommunen så gör miljökontoret en utredning om störningen i lagens mening kan räknas som en olägenhet för människors hälsa. Om störningen bedöms som en olägenhet för människors hälsa kan miljökontoret besluta om att ägaren ska åtgärda problemet.

Hästar

Hästar är uppskattade av många, men hästägare måste ansvara för att de inte orsakar problem för andra människor. Föroreningar från hästar ska plockas upp från gator, vägar, torg, grönområden och parkeringsplatser inom detaljplanelagt område.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från kommunstyrelsen för hållande av häst. För häststallar krävs normalt bygglov.

Vid fler än fyra stallplatser krävs dessutom förprövning hos Länsstyrelsen angående djurskyddsfrågor.

Misstanke om vanvård

Om du har misstankar om att tamdjur far illa så ska du vända dig till länsstyrelsen för att rapportera dina iakttagelser.