Luftkvalitet och MKN

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN) och utvärderingströsklarna för utomhusluft.

Luftföroreningar påverkar människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet (luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar) och dödlighet. De leder exempelvis till skador på växter, försurning och övergödning. De påskyndar nedbrytningen av metaller, kalksten, gummi och plaster, samt skadar eller smutsar ner kulturhistoriskt värdefulla byggnader, statyer och fornlämningar.

Luftföroreningar medför därför stora kostnader för samhället. Luftvårdsarbete på alla nivåer i samhället är nödvändigt för att minska påverkan på miljö och hälsa av luftföroreningar och därigenom uppnå de miljökvalitetsmål som fastställts av regering och riksdag. (Naturvårdsverket, Handbok 2014:1, Luftguiden)

Kontroll av luftkvaliteten

Resultatet av kommunens luftkvalitetskontroll ska årligen rapporteras in till Naturvårdsverket.

Utifrån rapportens beräkningar, bedömningar och jämförelser görs den sammanfattande bedömningen att miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna inte överskrids i Robertsfors kommun.
Det bedöms därför inte finnas behov av kontinuerliga mätningar.

Mer information finns i rapporten Inledande kartläggning av luftkvalitet, Robertsfors kommun. Du hittar den i listan nedan.

Objektiv skattning

Objektiv skattning är den lägsta kontrollnivån av luftkvalitet enligt lagstiftningen. Det är en undersökning som kommunen gör som dels kan bekräfta slutsatserna i den inledande kartläggningen samt den objektiva skattningen från föregående år.

Senast den 15 juni varje år ska kommunen rapportera in resultatet från den objektiva skattningen av luftkvalitet till Naturvårdsverket. Om ingen förändring skett behöver resultatet inte rapporteras in till Naturvårdsverket.