Trafik och gator

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar.

Vem ansvarar för vad?

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. För dessa vägar ansvarar Trafikverket tillsammans med kommunen och vägföreningar. Beslutande organ för trafikärenden där kommunen är väghållare är kommunstyrelsen. För genomfartsvägar genom Robertsfors och Bygdeå samt för allmänna vägar i kommunen är Trafikverket väghållare och Länsstyrelsen beslutande organ. Kommunstyrelsen lämnar remissvar när det gäller trafiksäkerhetsåtgärder för dessa vägar.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar för väghållning och trafikplanering gäller först och främst gator inom detaljplanlagda områden där kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det kan inom kommunens tätorter gälla om- och utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar eller beslut om lokala trafikföreskrifter, t.ex. parkering, förbud att parkera, väjningsplikt eller hastighetsbegränsningar.

Trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter där kommunen är beslutande gäller:

 • gränsen för tättbebyggt område
 • vägar inom tättbebyggt område utom statliga vägar
 • samtliga vägar inom tättbebyggt område beträffande hastighet och parkering
 • vägar utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare
 • terräng
 • beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter som förbud mot trafik med fordon, förbud att parkera fordon samt avstängning av gata för vägarbeten m.m
 • beslut om undantag från bestämmelserna om högsta tillåtna vikt, största tillåtna bredd samt största tillåtna längd
 • Länsstyrelsen beslutar när det gäller:
 • andra fall än kommunen
 • stopplikt/väjningsplikt i korsning med statlig väg
 • farligt gods och tävlingar

Trafikstörningar

Vid eventuella trafikstörningar inom Robertsfors kommun presenteras dessa på kommunens startsida samt på kommunens facebook-sida.

Felanmälan

Samhällsbyggnadskontorets driftavdelning utför underhåll av gatorna, trafikskyltning samt sköter utomhusmiljön. Hit skall du anmäla risker och skador.

Exempel på risker eller skador kan vara:

 • brunnar utan lock
 • vattenläckor
 • hål i gatan
 • kvarglömda redskap, skrot och gifter
 • sneda skyltar
 • trasiga lekredskap

Är det skarpt läge kontaktar du någon av våra kontaktpersoner via telefon omedelbart. Är det något du uppmärksammat som behöver åtgärdas men som det inte är akut behov med så felanmäler du via DeDu, länk nedan.