Plogning och snöröjning

Kommunen ansvarar för plogning av gator och vägar som kommunen äger.

Plogning av gator och vägar

Kommunens gator och vägar är indelad i två olika klasser,

 • Prio 1
 • Prio 2

Gator och vägar inom prio 1

Plogning startar vid ett snödjup på cirka 6 cm och är färdigställt inom ca 2 timmar.

Robertsfors

 • Aseavägen
 • Idrottsvägen
 • Skolgatan
 • Inre ringvägen
 • Parkgatan
 • Stantorsgatan
 • Strandvägen till Storgatan
 • Runt busstationen
 • Busslingan till Sikeå

Ånäset

 • Idrottsvägen
 • Avloppsreningsverket
 • Runt busstationen

Bygdeå

 • Runt busstationen

Gator och vägar inom prio 2

Plogning startar vid ett snödjup på cirka 10 cm och är färdigställt inom ca 3 timmar.
Till prio 2 hör övriga gator och vägar som inte är listade under prio 1.

Sandning

Sandning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, backar och kurvor. Bostadsgator sandas endast vid extrem halka. Det är samhällsbyggnadskontoret som bedömer om det behöver sandas.
Efter avrop från samhällsbyggnadskontoret ska sandning var gjord inom ca 2 timmar.

Skotta inte ut snö på gatan

Tänk på att det inte är tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande på gator eller gångbanor.
Vid utrymmesbrist måste snön köras bort till anvisade snötippar.