Fri sikt, regler för växter vid väg

Här kan du läsa om de regler som finns för växter på privat tomt vid väg.

Häckar och buskage

Häckar som växer utanför tomtgräns kan skymma sikten i korsningar, begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar, dölja vägmärken samt försvåra gaturenhållningen. Du kan bidra till trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att klippa dina häckar, träd och buskar.

Hur ska det se ut?

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längst en gata och minst 7 meter längst gång och cykelväg.

Visar höjd på buskage vid hörntomter

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten.

Visar höjd av buskage vid utfart mot gator

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

Över gångbana minst 3,5 m
Över cykelväg minst 3,5 m
Över körbana minst 4,5 m

Träd som hindrar ljuset från gatubelysning eller skymmer vägskyltar ska beskäras av den som äger fastigheten som trädet står på.

Visar höjd av överhängande trädgrenar över trottoar och vägbana

Inför framtida planteringar

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid plantering föreställa sig trädens och buskarnas framtida storlek så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Olika växtarter brer ut sig olika mycket, hos plantskolorna har de kunskap om växter, där kan du få tips om vilka arter som passar för din trädgård. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Visar planering av trädgård och rekommenderad längd från trottoar

Ditt ansvar

Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck kan det medföra till att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig enligt Plan- och bygglagen § 15, åttonde kapitlet:

“En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”