Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som handhas av en privat väghållare, det kan röra sig om privatpersoner eller organisationer, till exempel vägföreningar.

Väghållarens ansvar

Väghållaren har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Det är väghållaren som ansvarar för att sköta om vägen. Ibland är en eller flera markägare som är väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare ex. vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

Olika bidrag

Det finns olika bidrag att söka för drift och underhåll av enskilda vägar.

Statsbidrag

Cirka 7 700 mil enskilda vägar får statsbidrag till drift och underhåll. Många enskilda vägar utan statsbidrag är skogsbilvägar som inte är öppna för allmän trafik men det finns även vägar utan statsbidrag som är öppna för allmän trafik.

Syfte med statsbidrag

Tanken med statsbidraget är bland annat att det ska underlätta för boende i glesbygd, underlätta för vägtransporter, ge allmänheten tillgång till rekreation- och fritidsområden, beakta trafiksäkerhet och ta tillvara på miljöintressen.

Ansökan om statligt bidrag för underhåll och drift till en enskild väg görs hos Trafikverket.

Kommunalt bidrag

Många enskilda vägar är inte berättigade till statsbidrag och då finns möjlighet att söka bidrag hos kommunen. Förutsättningarna för att kunna söka kommunalt bidrag för enskilda vägar fastställdes i kommunfullmäktige 87-10-29 § 97:

  • Vägen skall betjänas av minst en helårsboende fastighet.
  • Vägstandard skall medge trafik året om vid sommar-och vinterunderhåll.
  • Väg skall besiktigas av kommunen.
  • Ändrade förhållanden som berör fastigheten skall meddelas kommunen.

Kommunalt bidrag utgår med 3,70 kr/m väg för både sommar- och vinterunderhåll och 1,85 kr/m väg för antingen sommar eller vinterunderhåll. För ensam väghållare utgår bidraget vid väglängd överstigande 150 m, för två eller flera väghållare om väglängden överstiger 300 m. Ansökningsblankett kan rekvireras från samhällsbyggnadskontoret.