Ansöka om tillfälliga farthinder

Syftet med att tillåta farthinder på lokalgator är att möjliggöra för de boende att få till en lugnare trafikmiljö på deras gata. I våra riktlinjer nedan så beskrivs vilka regler som gäller, hur du söker tillstånd, hur farthindren ska placeras på gatan och hur de ska se ut.

Mobila farthinder

 • Till och med den 1 maj tar kommunen emot ansökningar för att få sätta ut blomlådor eller flyttbara gupp som farthinder under sommaren.
 • Senast den 1 juni får du/ni besked om eventuellt godkännande samt anvisning för placering.
 • Farthindret får sedan stå utställt fram till den 30:e september.

Ansöka om tillstånd för att ställa ut farthinder

 • För att få göra en ansökan krävs det att du ska vara bosatt utmed aktuell gata.
 • Utöver sökande krävs det minst en till kontaktperson.
 • Tillståndet är kostnadsfritt och söks årsvis via vår e-tjänst.
 • Handläggning av ansökan startar inte förrän samtliga uppgifter är inlämnade.

Sökandens ansvar

 • Den som har fått tillståndet ansvarar för tillverkning av blomlåda samt materialkostnad för denna, exkl reflexer som tillhandahålls av kommunen.
 • Sökande eller övriga kontaktpersoner måste finnas tillgänglig under hela säsongen när farthindren står ute.
 • Sökande ansvarar för att farthindret står på godkänd plats och att det tas bort senast den 30:e september.
 • Beviljat tillstånd kan återkallas om reglerna inte följs.

Grannmedgivande

Medgivande av boende vars infarter är i direkt anslutning till farthindret ska bifogas i ansökan.

Force majeure

Om oförutsedda händelser såsom vattenläcka, bred transport eller reparation av vägbana etc inträffar så förbehåller sig Robertsfors kommun rätten att tillfälligt flytta på mobila farthinder.

Regler kring blomlådor

Blomlådor ska dämpa hastigheten utan att hindra tillgängligheten för trafiken.

För att ge ett positivt intryck till gaturummet ska det planteras blommor i lådorna, andra föremål än blommor är inte tillåtna.

Blomlåda på väg som farthinder

Tänk på att

 • Blomlådorna inte får placeras närmare än 20 m till korsning.
 • Avståndet mellan blomlådorna ska vara 8 meter.
 • Sikten är fri minst 50 meter från blomlådorna, gäller inte vid korsning.
 • Blomlådorna placeras så att sopbilen kan passera.
 • Blomlådorna ska vara planterade med jord, det är inte tillåtet med blommor i krukor eller andra föremål.
 • Blommorna i lådan får inte nå högre än 80 cm över gatan.
 • Blomlådor kan bara beviljas på kommunens egna gator inom tätbebyggt område.
 • Blomlådor får ej placeras på gator som trafikeras av bussar i linjetrafik.
 • Högst 4 blomlådor får finnas per 100 m

Blomlådans utseende

Blomlådorna ska byggas enligt ritning som kommunen har tagit fram, denna ritning hittar du längre ner på sidan.

Reflexer ska finnas på minst två sidor av blomlådan och vara riktade mot körbanan.

Reflexer och ritning finns att hämta ut på kommunhuset efter godkänt tillstånd.

Regler kring flyttbara gupp

Flyttbara gupp ska dämpa hastigheten utan att hindra tillgängligheten för trafiken.

Placering på gatan

 • Flyttbara gupp ska inte placeras närmare korsning än 20 meter och inte närmare andra hinder än 80 meter.
 • Det måste finnas ett visst utrymme, ca 1 m, fritt på en sida så att gående med t.ex barnvagnar och cyklister kan ta sig förbi.
 • Farthindren ska läggas på körbanan och får inte göra åverkan på körbanans beläggning.

Guppets utseende

 • Hindren ska vara tillverkade och godkända för att placeras på allmän väg.
 • Hindren ska ha cirkulär ovandel och sidorna ska ha en mjuk avfasning.
 • Hindren ska ha infällda reflexer och de ska vara väl synliga.
Visning av hur en grupp av farthinder ser ut