Vindkraft i Umeåregionen

Översiktsplanen ska både studera möjliga exploateringslägen och att ta fram gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar. Med det menas gestaltningsfrågor, placering och om enstaka vindkraftverk ska tillåtas eller om vindkraftsparker ska förordas.

I uppdraget ingår en dialog med medborgarna och politiker för att öka kunskapen och få in synpunkter kring utbyggnad av vindkraft.

Virtuella vindkraftsmiljöer

Som ett stöd för allmänheten och intressegrupper har sex områden, ett i varje kommun, visualiserats med hjälp av 3D-filmsekvenser. Syftet med de virtuella miljöerna, som är skapade utifrån hur verkligheten ser ut, är att ge ökad förståelse för hur det kan komma att se ut på de platser som föreslås för utbyggnad av vindkraft.

Kartmaterial och 3D-visualiseringar/filmsekvenser över föreslagna områden finns att ta del av via en översiktskarta på Umeåregionens hemsida.

Blåser mer i inlandet

En utgångspunkt för utbyggnad av vindkraft är kunskap om var det blåser bra, något som Uppsala Universitet har kartlagt. Tidigare var intresset för utbyggnad av vindkraft kopplat till antingen kust eller fjäll. Analyserna visar att det blåser mer i inlandet än vad man tidigare har trott. Det innebär att stora områden som ligger på lite högre höjder i inlandet numera är intressanta för utbyggnad av vindkraft.

Motstående intressen vid vindkraftsutbyggnad

  • Riksintressen: natur- och kulturmiljöer, fornlämningar, friluftsliv, turism, mineraltillgångar, totalförsvar, rennäring och kommunikationer
  • Skyddade områden: Natura 2000-områden, naturreservat, nyckelbiotoper, biotopskyddsområden med mera
  • Sjöfart och luftfart
  • Annan markanvändning: kommunala översiktsplaner och detaljplaner, bostäder, jordbruk, jaktmark med mera
  • Naturvärden: fåglars flyttstråk, fladdermöss med mera