Anmälan om värmepump

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för miljön. Bland annat kan grundvattnet påverkas. Därför måste en sådan värmepump anmälas till miljökontoret.

På ledningskollen.se kan du få reda på var ledningar och annan infrastruktur ligger på din fastighet.

Gör anmälan via e-tjänst

Du kan göra din anmälan om värmepumpsanläggning digitalt via e-tjänst. Anmälan behöver göras i god tid, handläggningstiden är cirka 6 veckor.

Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från samhällsbyggnadskontoret/miljö.

Handläggningsavgift 2024

Tjänst

Kostnad

Handläggningsavgift

1 948 kr

Länken till E-tjänst hittar du nederst på sidan.

Markera i kartan

När du anmäler din värmepump i e-tjänsten ska du markera ut följande på en karta som finns där:

 • Placering av borrhål eller jordvärmeslingor
 • Värmepumpsanläggningar inom 50 meter
 • Vattenbrunnar inom 75 meter
 • Avloppsanläggningar inom 75 meter.
 • Om du saknar karta kontakta oss på samhällsbyggnad/miljö för hjälp.

Bergvärme

En bergvärmepump bygger på att värmen tas från berget. Marken kommer då att gradvis kylas ner runt borrhålet. Värmepumpar som är alltför tätt placerade stjäl energi från varandra, vilket gör att de inte kan leverera den beräknade energimängden. Om du vill placera borrhålet närmare än 10 meter från fastighetsgräns krävs medgivande.

Du bör också tänka på att placera bergvärmebrunnen lägre i terrängen än vattenbrunnen så att den hamnar nedströms vattenbrunnen i grundvattnets riktning. Avståndet från borrhålet till den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (till exempel en markbädd) bör vara minst 30 meter.

Ett dåligt placerat borrhål kan påverka vattnet i vattenbrunnarna i närheten. Det kan till exempel hända att dåligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar tränger ner till grundvattnet via borrhålet och sedan letar sig fram till vattenbrunnarna. Därför är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära vattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Statens geologiska undersökning har tagit fram en vägledning för att borra brunn. Ta del av den i länklistan nedan.

Rekommenderade skyddsavstånd

 • Mellan borrhål 20 meter
 • Mellan borrhål och bostadshus 4 meter
 • Mellan borrhål och fastighetsgräns 10 meter
 • Mellan borrhål och borrad vattenbrunn 30 meter
 • Mellan borrhål och grävd vattenbrunn 20 meter
 • Mellan borrhål och avlopp (t.ex. markbädd) 30 meter
 • Mellan borrhål och kommunala avloppsledningar > 5 meter

Jordvärme

Vid installation av jordvärme grävs slingor ner på ungefär en meters djup. För detta krävs en relativt stor yta på tomten (cirka 250-400 kvadratmeter) för att få tillräckligt med överskottsvärme från marken. Om du vill placera anläggningen närmare än 5 meter från fastighetsgräns krävs medgivande från grannfastighetens ägare. Om du vill lägga slingorna på någon annans fastighet än din egen vill samhällsbyggnadskontoret/miljö ha ett skriftligt yttrande från fastighetsägaren.

Rekommenderade skyddsavstånd

Mellan slingor och borrad eller grävd vattentäkt 20 meter

 • Mellan slingor 1-1,5 meter
 • Mellan anläggning och fastighetsgräns 5 meter

Om du har frågor

Har du frågor om anmälan för värme från berg, jord eller vatten kontakta miljökontoret på miljokontoret@robertsfors.se

Luftvärmepump

Luftvärmepumpar behöver inte anmälas men undantag kan finnas om du bor inom ett område med kulturhistoriska intressen.

Om du är osäker så kontakta samhällskontoret/bygg för att se om din värmepump kräver en anmälan.