Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Enligt lagen om skydd mot olyckor så ansvarar kommunen i brandförebyggande syfte för att sotning och brandskyddskontroller utförs.

Själva sotningen består av två delar

  • Rengöring
  • Kontroll

När sotning utförs så tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Vid en brandskyddskontroll kontrolleras anläggningen i syfte att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand

Sotning och brandskyddskontroll ska genomföras vid två separata tillfällen.

Vid frågor kontakta skorstensfejarmästare.

Garanti och reklamation

Kontakta sotaren så snart som möjligt för bedömning av arbetet om du inte är nöjd. Detta är särskilt viktigt vid eldnings­anläggningar där förhållandena även efter en relativt kort drifttid kan göra bedömningar svåra eller omöjliga. Vid konstaterat fel i arbetet ska detta åtgärdas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för dig som fastighets­ägare eller nyttjanderätts­havare.

Bra att tänka på om du eldar inomhus

  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt. Ved bör torkas i minst ett år och förvaras luftad under tak för att ge bästa resultat.
  • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för enligt tillverkaren. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Förvara sot och aska i ett rymligt metallkärl med lock. Kärlet ska inte ställas på brännbart underlag på grund av risken för antändning. Tänk på att aska svalnar mycket långsamt.